> TB2-UN/EDIFACT - Directories > Qualifiers > Qualifier code values
SYNTAX DEPENDENT COMPONENTS
Introduction
Directories
MIGs

UN/EDIFACT Based Directories
Back to qualifiers list List X019 - Text qualifier  
Value Name (French) Name (Dutch) Definition Usage Created Changed Obsolete XML / JSON usage - approach A / approach B
001 Motif du transfert Reden transfer
15/02/1996  25/08/1998    ReasonForTransfer_001 /
002 Type des activités Aard van de activiteiten
15/02/1996  05/03/1996    ActivityType_002 /
003 Capacité diminuée Verminderde capaciteit
15/02/1996  05/03/1996    ReducedCapacity_003 /
004 Motif rédaction de l'avenant Reden opstellen van bijvoegsel
15/02/1996  05/03/1996    MotiveForGrantingEndorsement_004 /
005 Accidents précédents et conséquences Voorbije ongevallen en gevolgen
15/02/1996  05/03/1996    PrecedingAccidentAndConsequences_005 /
006 Autres activités exercées par le (candidat-)assuré Andere activiteiten die de (kandidaat-)verzekerde beoefent.
15/02/1996  06/03/1996    OtherActivitiesPractisedByCandidateInsured_006 /
007 Autres éléments importants Elementen van belang bij beoordeling van het risico
15/02/1996  25/08/1998    OtherImportantElementsConcerningTheRisk_007 /
008 Description de l'usage du risque assuré Beschrijving gebruik van het verzekerde risico
15/02/1996  05/03/1996    InsuredRiskUseDescription_008 /
009 Description valeur extension Omschrijving waarde uitbreiding
15/02/1996  05/03/1996    ExtensionValueDescription_009 /
010 Nature des biens transportés Aard vervoerde goederen
15/02/1996  05/03/1996    NatureOfTransportedGoods_010 /
011 Motif suspension des capitaux Beweegredenen afschrijving van de kapitalen
15/02/1996  05/03/1996    CapitalSuspensionMotive_011 /
012 Administration émettrice du document Overheid die document heeft afgeleverd
15/02/1996  05/03/1996    ServiceThatIssuedTheDocument_012 /
013 Motif de déchéance du permis de conduire Reden vervallenverklaring van het rijbewijs
15/02/1996  05/03/1996    DriverLicenseWithdrawlMotive_013 /
014 Nature de la condamnation Aard veroordeling
15/02/1996  05/03/1996    NatureOfConviction_014 /
015 Nature de l'affaire en cours Aard hangende rechtszaak
15/02/1996  05/03/1996    NatureOfTheCasePending_015 /
016 Mesures après sinistre Maatregelen na schade
15/02/1996  06/03/1996    PostClaimMeasures_016 /
017 Marque système antivol Merk antidiefstalsysteem
20/02/1996  05/08/1996    AntiTheftSystemBrand_017 /
018 Texte de communication Communicatietekst
11/07/1996  11/07/1996    CommunicationText_018 /
019 Description Beschrijving
11/07/1996  11/07/1996    Description_019 /
020 Texte de gestion Beheerstekst
11/07/1996  12/07/1996    ManagementText_020 /
021 Formalités médicales à remplir Te vervullen medische formaliteiten
22/10/1996  22/10/1996    MedicalFormalitiesToBeFilledIn_021 /
022 Lieu de naissance Geboorteplaats
22/10/1996  22/10/1996    PlaceOfBirth_022 /
023 Catégorie de dirigeants d'entreprise Categorie van bedrijfsleider
22/10/1996  22/10/1996    CompanyManagerCategory_023 /
024 Lieu de l'événement Plaats van de gebeurtenis
24/10/1996  24/10/1996    PlaceOfTheEvent_024 /
025 Description des circonstances Beschrijving omstandigheden
24/10/1996  24/10/1996    DescriptionOfCircumstances_025 /
026 Description du dommage Beschrijving schade
24/10/1996  24/10/1996    DescriptionOfDamages_026 /
027 Lieu de visite Plaats van bezichtiging
25/10/1996  25/10/1996    PlaceOfVisit_027 /
028 District, localité District, gemeente
06/11/1996  06/11/1996    DistrictOrArea_028 /
029 Description des éléments de prime Beschrijving premie-elementen
14/11/1996  14/11/1996    DescriptionOfPremiumElements_029 /
030 Spécificité Specificiteit
16/05/1997  16/05/1997    Specification_030 /
031 Description du véhicule Beschrijving voertuig
14/05/1997  14/05/1997    VehicleDescription_031 /
032 Motif du refus Reden weigering
30/04/1997  16/05/1997    RefusalMotive_032 /
033 Nom du conducteur Naam van de bestuurder
26/08/1997  26/08/1997    NameOfDriver_033 /
034 Texte VCS OGM-tekst
07/05/1998  28/02/2000    StructuredPaymentReference_034 /
035 Audatex bloc Audatex-blok
05/10/1998  28/02/2000    AudatexBloc_035 /
036 Avis du preneur concernant la responsabilité Oordeel van de verzekeringsnemer i.v.m. verantwoordelijkheid
22/02/1999  28/02/2000    OpinionOfThePolicyHolderAboutTheResponsibility_036 /
037 Lieu habituel de l'exercice de l'activité Plaats waar gewoonlijk de activiteit wordt uitgeoefend
22/02/1999  28/02/2000    PlaceWhereTheActivityUsuallyIsExecuted_037 /
038 Cause de l'accident Oorzaak ongeval
24/02/1999  28/02/2000    CauseOfTheAccident_038 /
039 Mesures préventives (contre accidents) Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval)
24/02/1999  28/02/2000    PreventionProceedingsAgainstAccidents_039 /
040 Description du bénéficiaire choisi librement Beschrijving vrij gekozen begunstigde
22/04/1999  28/02/2000    DescriptionOfTheFreelyChosenBeneficiary_040 /
041 Codes d'échanges libres ( tables ) Codes voor vrije uitwisselingen ( tabellen )
07/06/1999  28/02/2000    CodeForFreeExchangeAsInTables_041 /
042 Nom du fonds Naam van het fonds
16/12/2004  16/12/2004    NameOfTheFund_042 /
043 Description du type de prêt Beschrijving van het type lening
20/12/2004  20/12/2004    DescriptionOtTheTypeOfLoan_043 /
044 Localisation Ligging
21/10/2005  21/10/2005    Location_044 /
045 eID Distinguished name eID Distinguished name
19/08/2009  19/08/2009    EidDistinguishedName_045 /
046 URL Conditions Générales URL Algemene Voorwaarden
19/08/2009  19/08/2009    UrlGeneralClauses_046 /
047 URL Programme commercial URL Commercieel programma
08/09/2010  08/09/2010    UrlCommercialProgram_047 /
048 WVTA-code numéro WVTA-code nummer
13/09/2010  13/09/2010    WvtaCodeNumber_048 /
049 Nom européen du vehicule Europese naam voertuig
17/12/2010  17/12/2010    EuropeanVehicleName_049 /
050 URL action technique sur dossier spécifique URL technische actie op specifiek dossier
06/01/2011  06/01/2011    UrlBusinessActionOnSpecificFile_050 /
051 Description de la position geographique Beschrijving van de geografische positie
31/08/2011  31/08/2011    GeographicalCoordinateDescription_051 /
052 Clause, titre Clausule, titel
25/01/2013  25/01/2013    ClauseTitle_052 /
053 Clause, texte Clausule, tekst
25/01/2013  25/01/2013    ClauseText_053 /
054 Garantie, libellé du cas spécifique Waarborg, specifieke benaming
30/04/2013  30/04/2013    GuaranteeInstanceName_054 /
055 Lieu de signature Plaats van ondertekening
28/08/2013  28/08/2013    PlaceOfSignature_055 /
056 Motif actualisation contrat Reden actualisatie polis
15/01/2014  15/01/2014    MotiveForContractUpdate_056 /
057 URL Fiche Produit URL Product-fiche
19/02/2014  19/02/2014    UrlProductDescription_057 /
058 Communication (non juridique) Communicatie (niet juridisch)
17/03/2014  17/03/2014    CommunicationNonLegal_058 /
059 Investissements en actifs sous-jacents - autres Investeringen in onderliggende activa - andere
18/09/2014  18/09/2014    InvestmentsInUnderlyingAssetsOther_059 /
060 Investissements dans d'autres produits financiers Investeringen in andere financiële producten
18/09/2014  18/09/2014    InvestmentsInOtherFinancialProducts_060 /
061 URL Fiche regroupement URL Groeperingsfiche
16/06/2015  16/06/2015    UrlContractGroupingDescription_061 /
062 URL information précontractuelle assureur URL pre-contractuele informatie verzekeraar
03/09/2015  03/09/2015    UrlPreContractualInsurerInformation_062 /
063 URL document URL document
04/09/2015  11/04/2019    UrlDocument_063 /
064 Adresse (non structuré) Adres (vrije tekst)
04/09/2017  04/09/2017    AddressPureText_064 /
065 Témoins (non structuré) Getuigen (vrije tekst)
04/09/2017  04/09/2017    WitnessesPureText_065 /
066 Nature des travaux exécutés Aard van uitgevoerde werken
03/11/2017  03/11/2017    TheNatureOfTheWorkPerformed_066 /
067 Références cadastrales du bien immobilier Kadastrale refertes van het onroerend goed
03/11/2017  03/11/2017    CadastralReferencesOfTheRealEstate_067 /
068 Référence du permis d'urbanisme Referentie van de bouwaanvraag-toelating
03/11/2017  03/11/2017    ReferenceOfThePlanningPermit_068 /
069 Objet du risque, libellé du cas spécifique Risico-object, specifieke benaming
06/06/2018  06/06/2018    RiskobjectInstanceName_069 /
070 Concerne objet de risque Betreft risico-object
04/05/2021  04/05/2021    ReferencedRiskobjectInstance_070 /
071 Type de document assureur-spécifique Type document verzekeraar-specifiek
04/05/2021  04/05/2021    DocumentSubtypeAtInsurer_071 /
072 Forme juridique étrangère Buitenlandse rechtsvorm
27/05/2021  27/05/2021    LegalFormForeign_072 /
073 URL suivi dossier URL opvolging dossier
29/10/2021  29/10/2021    UrlFileFollowup_073 /
074 URL Site-Web URL Website
07/07/2022  07/07/2022    UrlWebsite_074 /
  The Text qualifier might be present in some MIG whilst not fully qualified...
  Used as xxx