> TB2-UN/EDIFACT - Directories > Qualifiers > Qualifier code values
SYNTAX DEPENDENT COMPONENTS
Introduction
Directories
MIGs

UN/EDIFACT Based Directories
List X021 - Processing indicator qualifier
Value Name (French) Name (Dutch) Definition List Usage Obsolete XML / JSON usage - Approach A
1025 Mouvement suite à péréquation Beweging ten gevolge van perekwatie
  CurrentAccountLineFollowingRedistribution_Processing_1025
3011 Situation du risque est adresse du preneur Risicoligging is adres verzekeringsnemer
  LocationIsPolicyHolderAddress_Processing_3011
500C Code mouvement Code beweging
  MessageFunctionCode_Processing_500C
509Y Gardien = propriétaire/assuré Houder = eigenaar/verzekerde
  KeeperIsOwnerOrInsured_Processing_509Y
509Z Propriétaire = assuré Eigenaar = verzekerde
  OwnerNotEqualToInsured_Processing_509Z
510Z Conducteur est preneur d'assurance Bestuurder is verzekeringsnemer
  DriverIsPolicyHolder_Processing_510Z
535Z Employé = preneur d'assurance Werknemer = verzekeringsnemer
  EmployeeIsPolicyHolder_Processing_535Z
5700 Destinataire de la carte verte provisoire Bestemmeling van de voorlopige groene kaart
  TemporaryGreenCardToBeDeliveredByCompany_Processing_5700
5701 Code impression de carte verte Code af te drukken groene kaart
  GreenCardPrintingCode_Processing_5701
5702 Destinataire de la carte verte (définitive) Bestemmeling van de (defintieve) groene kaart
  RecipientOfTheGreenCard_Processing_5702
5720 Attestation de financement à délivrer Financieringsattest af te leveren
  FinancingCertificateToBeDelivered_Processing_5720
5721 Attestation de leasing à délivrer Leasingattest af te leveren
  LeasingCertificateToBeDelivered_Processing_5721
5741 Communication - type Communicatie - type
  CommunicationType_Processing_5741
A058 Contrat informatif - convention gestion risques-garanties Informatief contract - overeenkomst beheer risicos-waarb.
  InformativeContractOnAgreementOnRisksAndGuaranteesManagement_Processing_A058
A059 Clauses décrites Clausules weergegeven
  ClausesFullyDetailed_Processing_A059
A072 Tarification sur les données du conducteur principal Te tariferen op de gegevens van de bestuurder
  QuotationOnMainDriverInformation_Processing_A072
A090 Destinataire documents Bestemmeling documenten
  DocumentsAddresseeCode_Processing_A090
A091 Demande bloc retour Stuur antwoordrecord (bloc retour)
31/12/2004   RequestForReplyRecord_Processing_A091
A092 Changez les données du preneur Verander gegevens verzekeringsnemer
31/12/2004   ChangePolicyHolderInformation_Processing_A092
A093 Transférer preneur Transfereer verzekeringsnemer
31/12/2004   TransferPolicyHolder_Processing_A093
A094 Modifiez adresse preneur Wijzig adres verzekeringsnemer
  ChangePolicyHolderAddress_Processing_A094
A098 Modifiez données du risque Verander gegevens risico
31/12/2004   ChangeRiskInformation_Processing_A098
A099 Modifiez données des capitaux Verander gegevens kapitalen
31/12/2004   ChangeCapitalInformation_Processing_A099
A09A Modifiez données couvertures et/ou extensions Verander gegevens dekkingen en/of uitbreidingen
31/12/2004   ChangeCoverageAnd/orExtensionInformation_Processing_A09A
A09B Modifiez données contractuelles Wijzig contractgegevens
31/12/2004   ChangeContractualInformation_Processing_A09B
A09C Modifiez adresse de correspondance du preneur Wijzig correspondentie-adres verzekeringsnemer
  ChangeCorrespondenceAddressOfPolicyholder_Processing_A09C
A09D Modifiez e-Mail opt-in preneur Wijzig e-Mail opt-in verzekeringsnemer
  ChangeEmailOptInOfPolicyholder_Processing_A09D
A09E Avenant et bloc-retour sont attendus Bijvoegsel en antwoordrecord worden verwacht
  AmendmentAndResponseRecordExpected_Processing_A09E
A09J Modifiez préférences digitales preneur Wijzig digitale voorkeur verzekeringsnemer
  DigitalPreferences_Processing_A09J
A09Y Adresse optimisée sur base de Adres optimalisatie volgens
  AddressOptimisedBasedUpon_Processing_A09Y
A1ZN Changez la forme juridique Verander de rechtsvorm
  ChangeOfTheLegalForm_Processing_A1ZN
A1ZO Changez la nationalité Verander nationaliteit
  ChangeNationality_Processing_A1ZO
A1ZP Changez données de communication Verander contact informatie
  ChangeContactInformation_Processing_A1ZP
A1ZR Changez l'adresse de facturation Verander facturatie adres
  ChangeBillingAddress_Processing_A1ZR
A1ZV Corrigez la dénomination Verander benaming
  ChangeName_Processing_A1ZV
A1ZW Supprimez adresse de correspondance interne Schrap adres interne correspondentie
31/12/2004   DeleteInternalCorrespondenceAddress_Processing_A1ZW
A1ZY Changement d'adresse modification administrative uniquement Adresverandering enkel administratieve wijziging
31/12/2004   ChangeOfAddressAdministrativeChangeOnly_Processing_A1ZY
A20Y Bénéficiaire est preneur d'assurance Begunstigde is verzekeringsnemer
  BeneficiaryIsPolicyholder_Processing_A20Y
A20Z Assuré est preneur d'assurance Verzekerde is verzekeringsnemer
  InsuredIsPolicyHolder_Processing_A20Z
A539 Mouvement en Programme commercial Beweging in Commercieel programma
  MovementInCommercialProgram_Processing_A539
A541 Conditions générales à imprimer par la compagnie Algemene voorwaarden door de maatschappij af te drukken
  GeneralConditionsToBePrintedByCompany_Processing_A541
A545 Pièces contractuelles à imprimer localement Contractuele stukken lokaal te printen
  ContractualPiecesToBePrintedLocally_Processing_A545
A547 Document à envoyer Op te sturen document
  DocumentToBeSent_Processing_A547
A560 Délivrer lettre de renon Afleveren opzegbrief
  DeliverCancellationLetter_Processing_A560
A561 Délivrer attestation pour l'employeur Afleveren werkgeversattest
  DeliverCertificateForTheEmployer_Processing_A561
A60A Avis d'échéance à imprimer par la compagnie Premievervaldagbericht door de maatschappij af te drukken
  PremiumNotificationToBePrintedByCompany_Processing_A60A
A903 Destinataire facturation Bestemmeling facturatie
  BillingRecipient_Processing_A903
AW01 Garantie complémentaire Waarborg complementair
  ComplementaryGuarantee_Processing_AW01
B004 Quittance impactant conditions Kwijting met impact op voorwaarden
  RenewalAffectingTerms_Processing_B004
B057 Quittance annulée à retourner Geannuleerde kwijting terug te zenden
  DischargeNoteCancelled_Processing_B057
B305 Indice devise convertie Aanduiding geconverteerde munt
  IndicationConvertedCurrency_Processing_B305
B325 Inverser montants prime et commission Bedrag premie en commissie omkeren
  ReversePremiumAndCommissionAmounts_Processing_B325
B400 Adressage des documents Adressering van de documenten
  RoutingOfTheDocuments_Processing_B400
BBRB Code opération B.R.B. Operatiecode B.R.B.
  BRBOperationCode_Processing_BBRB
C053 Réouverture dossier sinistre clôturé Heropening afgesloten schadedossier
  ClosedClaimfileReopening_Processing_C053
C390 Document communiqué Overgemaakt document
  DocumentsSent_Processing_C390
C40Q Code release Informex Release Informex
  CodeReleaseInformex_Processing_C40Q
C417 Code contenu du document (ASSMNT) Inhoud van het document (ASSMNT)
  ContentsCodeOfTheDocumentAssessment_Processing_C417
C41F Origine des données du véhicule endommagé Oorsprong van de gegevens van het beschadigde voertuig
  DamagedVehicleDataOriginateFrom_Processing_C41F
C4C0 Retournez document mentionné Stuur aangeduide document terug
  ReturnIndicatedDocuments_Processing_C4C0
C4C1 Envoyez message au destinataire mentionné Stuur bericht aan aangeduide bestemmeling
  SendMessageToIndicatedRecipient_Processing_C4C1
C4CB Envoyez envoie supplémentaire au destinataire indiqué Stuur bijkomende zending naar de aangeduide bestemmeling
  SendAdditionalSubmissionToIndicatedRecipient_Processing_C4CB
C4CC Destinataire de l'envoie supplémentaire Bestemmeling van de bijkomende zending
  RecipientOfTheAdditionalSubmission_Processing_C4CC
CMSB Code MSB MSB-code
20/10/2006   MsbCodeClaimsMessageInsurerOrigin_Processing_CMSB
CP3A Calcul du réparateur copié dans l'expertise Berekening van de hersteller gekopieerd in de expertise
  CalculationOfTheRepairerCopiedInTheAssessment_Processing_CP3A
CP3B Forfaitisation automatique Automatische forfaitisering
  AutomaticForfeitization_Processing_CP3B
CP80 Type de demande RDR Soort aanvraag RDR
  TypeOfKnockForKnockRequest_Processing_CP80
D010 Code retour application Terugmeldingscode
  ApplicationReturnCode_Processing_D010
D011 Code erreur Foutcode
  ErrorCode_Processing_D011
EA00 Format Formaat
  Format_Processing_EA00
EA05 Type d'échange Verzendingstype
  ExchangeType_Processing_EA05
EW00 Type de modification Type wijziging
  TypeOfChange_Processing_EW00
EW05 Nature du document Aard document
  NatureOfTheMessage_Processing_EW05
EW10 Envoi bloc print Stuur printblok
  MailedPrintingRange_Processing_EW10
EW12 Présence de fichier multimédia Multimediabestand aanwezig
  MultimediaFileIsPresent_Processing_EW12
EW13 Type de modification du planning Type wijziging planning
  TypeOfChangeOfPlanning_Processing_EW13
EW23 Document à (faire) signer Document te (laten) ondertekenen
  DocumentToBeSigned_Processing_EW23
EW24 Signature digitale présente Digitaal ondertekend
  DigitalSignaturePresent_Processing_EW24
P000 Code action Actie
  ActionCode_Processing_P000
Z000 Code message Code bericht
  MessageCode_Processing_Z000
Z223 Recevabilité de la demande DIV Ontvankelijkheid van de aanvraag DIV
  AcceptabilityOfTheVroRequest_Processing_Z223
Z226 Demande pour renouvellement des données Aanvraag voor hernieuwing van de gegevens
  RequestForRenewalOfTheData_Processing_Z226
Z230 Code opération VERIDASS Bewerkingscode VERIDASS
  TransactionCodeVeridass_Processing_Z230
Z250 Type de document VERIDASS Type document VERIDASS
  TypeOfDocumentVeridass_Processing_Z250
Z254 Code réponse du FCGA Antwoordcode van het GMWF
  ResponseFromFcga_Processing_Z254
Z270 Type de mouvement DISCOVER Type beweging DISCOVER
  TypeOfActionDiscover_Processing_Z270
Z283 SAS - Disponibilité des données du conducteur SAS - Beschikbaarheid van de gegevens van de bestuurder
  SasAvailabilityOfTheDriverData_Processing_Z283
Z606 Type de transaction R.S.R. Soort transactie R.S.R.
  TransactionTypeRsr_Processing_Z606
Z620 Code release R.S.R. Code release R.S.R.
  ReleaseCodeRsr_Processing_Z620