> History

Geschiedenis Histoire History

25 juni 1975
Op 25 juni 1975 gaat de Gemengde Commissie voor de Productiviteit (GCP) van start. Zij onderzoekt meer bepaald de mogelijkheden om de boekhoudkundige documenten die verzekeringsondernemingen en hun makelaars / agenten in hun onderlinge relatie gebruiken, te normaliseren, teneinde de productiviteit te verhogen.

25 juin 1975
Le 25 juin 1975, la Commission Mixte de Productivité (CMP) entame ses travaux qui portent sur l’examen des possibilités de normalisation des documents comptables utilisés entre les entreprises d’assurances et les courtiers/agents et ce, dans un souci d’amélioration de productivité.

June 25th, 1975
June 25th, 1975, the Joint Productivity Committee (JPC) is being set up. It is given the job to do research, in the field of accounting documents used by and exchanged in between insurers and brokers, and of the ways to improve productivity by standardizing such documents.

1988
In 1988 start "Assurnet 1" - het operationele platform dat de uitwisseling tussen de verschillende spelers ondersteunt.

1988
En 1988 démarre "Assurnet 1" - le plate-forme opérationnel pour les échanges entre les divers acteurs.

1988
In the year 1988 "Assurnet 1" becomes active - the exchange platform in between the different actors.

25 juni 1992
In 1992 worden de werkzaamheden van de GCP uitgebreid. Zij bestudeert nu ook de mogelijkheden om de gangbare gegevens en procedures van de verzekeringssector te normaliseren.
In de "Witte Map" zit een "bijvoegsel bij de tekst van de overeenkomst over de werking van de Gemengde Commissie voor de Productiviteit". Zie in de overzichspagina het punt V2.2 CMP/GCP.

25 juin 1992
En 1992, les travaux de la CMP sont étendus à l’examen des possibilités de normalisation des données et des procédures utilisées dans le secteur des assurances.
Dans le "Recueil Blanc" se trouve un "avenant au texte du protocole d'accord sur le fonctionnement de la Commission Mixte de Productivité". Voir sur la page de résumé le point V2.2 CMP/GCP.

June 25th, 1992
In the year 1992 the proceedings of the JPC are extended to the research of the possibilities for standardizing data and processes as used within the insurance industry.

20 april 1994
Op 20 april 1994 ondertekenen de verzekeringsondernemingen (vertegenwoordigd door de BVVO) en de verzekeringsmakelaars (vertegenwoordigd door hun Federaties) het TELEBIB-protocol en erkennen aldus de TELEBIB-norm (gebaseerd op de UN/EDIFACT-standaard) als de norm in de sector voor de elektronische verspreiding en uitwisseling van gegevens.
Zie in de overzichtspagina van de "Witte Map" het punt R.01 Telecommunication, inbegrepen de "Bijlage aanbeveling 01".

20 avril 1994
Le 20 avril 1994, les entreprises d'assurances (représentées par l'UPEA) et les courtiers d'assurances (représentés par leurs Fédérations) signent le protocole TELEBIB et reconnaissent ainsi la norme TELEBIB (basée sur le standard UN/EDIFACT) comme la norme sectorielle en matières de communication et d'échange électronique de données.
Voir sur la page de résumé du "Recueil Blanc" le point R.01 Telecommunication, y compris cette "Annexe recommendation 01".

April 24th, 1994
On April 24th, 1994, the Belgian insurance companies (represented by the Association of Belgian Insurers (ABI)) and insurance intermediaries (represented by their Federations) mutually sign the TELEBIB protocol and acknowledge as such the TELEBIB standard (based upon UN/EDIFACT) to be the sector standard for electronic communication and exchange of data.

Het TELEBIB-protocol bepaalt dat het beheer en de eigendom van de TELEBIB-gegevensbank (alsook de bijhorende documentatie en informatie) uitsluitend toebehoren aan de gemengde commissie voor de Productiviteit (GCP), die erover dient te waken dat de TELEBIB-norm een "open en onafhankelijke sectorstandaard" is en blijft, die gekend, gerespecteerd en gebruikt wordt.

Le protocole TELEBIB stipule que la gestion et la propriété de la banque de données TELEBIB (ainsi que la documentation et les informations y afférents) sont exclusivement déléguées à la Commission Mixte de Productivité (CMP) chargée en retour de veiller, à ce que la norme TELEBIB devienne un "standard sectoriel ouvert et indépendant" connu, respecté et utilisé.

The TELEBIB protocol states that the management and the ownership of the TELEBIB database (as well as the related documentation and information) are exclusively delegated to the Joint Productivity Committee (JPC). The JPC in return is empowered to take care that the TELEBIB standard becomes the "open and independent sector standard" known, respected and used.

Tegelijkertijd heeft de GCP, op grond van het ondertekende protocol, Portima de dagelijkse permanentie van het TELEBIB-centrum toevertrouwd, wat bestaat in de "materiële uitvoering van de normalisering, namelijk de dagelijkse verwerking van de aanvragen voor normalisering van nieuwe gegevens en de consultatie ervan".

Au même moment et en vertu du protocole signé, la CMP a confié à Portima la mission de permanence quotidienne du Centre TELEBIB qui consiste en "l'exécution matérielle de la normalisation, à savoir le traitement quotidien des demandes de normalisation de nouvelles données et leur consultation".

At the same time and in accordance with the signed TELEBIB protocol, the JPC missions Portima with the day-to-day activities of the TELEBIB Centre consisting of the "material execution of the standardisation", i.e. the day-to-day treatment of the requests for data standardisation and their publication.

De betrokken partijen bevestigen hun bereidheid en hun belang om de sectorale TELEBIB-norm te behouden, te ontwikkelen en te bevorderen. In dat opzicht besluiten de BVVO, Feprabel, De Federatie en de BVVM een TELEBIB-platform op te richten.

Les parties concernées confirment leur volonté et leur intérêt de maintenir, développer et promouvoir la norme sectorielle standard TELEBIB. Ce faisant, l'UPEA, Feprabel, De Federatie et l'UPCA décident la constitution d'une plate-forme TELEBIB.

The involved parties reconfirm their interest and wish to maintain, develop and promote the sector standard TELEBIB. As such, the ABI and the Federations (Feprabel, FVV and UPCA) decide to create the TELEBIB Platform.

9 oktober 1995
Na maandenlange voorbereidingen besloten de toenmalige Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO) en enkele verzekeringsondrnemingen, hun krachten te bundelen bij het opzetten van een centraal platform Datassur van waaruit performante diensten aan de verzekeringssector konden worden geleverd. De keuze voor de structuur van een "economisch samenwerkingsverband" lag dan voor de hand: samenwerken om de gemeenschappelijke belangen te ondersteunen.
(Later, in januari 2013, zal het Telebib-centrum in die structuur opgenomen worden.)

9 octobre 1995
Après des mois de préparation, l'ancienne Union Professionnelle des Entreprises d'Assurances (UPEA) et quelques entreprises d'assurances ont décidé d'unir leurs forces afin de créer une plate-forme centrale Datassur permettant de fournir des services performants au secteur de l'assurance. Le choix de la structure d'un "groupement d'intérêt économique" fut une évidence: collaborer afin de promouvoir les intérêts communs.
(Plus tard, en janvier 2013, le centre Telebib sera intégré dans cette structure.)

October 9th, 1995
...

Oktober 1995
In 1995 evolueert "Assurnet 1" naar "Assurnet 2" en worden de positionele uitwisselingen herzien op basis van de Edifact syntax en de daar gehanteerde principes.

Octobre 1995
En 1995, "Assurnet 1" évolue vers "Assurnet 2" et les échanges positionnels sont revus et suivent les principes de la syntaxe Edifact.

October 1995
In the year 1995 "Assurnet 1" becomes "Assurnet 2" - the exchanges which before were positionnally structured, now start implementing the Edifact syntax.

3 december 2001
Protocolakkoord tussen de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen en de Federaties van Verzekeringstussenpersonen over de oprichting en de werking van drie Gemengde Samenwerkings- en Overlegplatformen.

3 décembre 2001
Protocole d'accord entre l'Union Professionnelle des Entreprises d'Assurances et les Fédérations des Intermédiaires d'Assurances portant sur la constitution et le fonctionnement de trois Plates-formes Mixtes de Partenariat et de Concertation.

December 3th, 2001
...

De BVVO, Feprabel, De Federatie en de BVVM beslissen gemengde professionele platformen op te starten, alsook een aantal ad-hocwerkgroepen, die zich specifiek zullen toeleggen op :

 • het beheer van de Telebib-norm : de standaard die de Belgische verzekeringssector gebruikt voor elektronische gegevensuitwisseling (dit is de "Werkgroep Normalisatie" - WGN) ;
 • de bijwerking en de ontwikkeling van de inhoud van de Witte Map : het vademecum met de sectoraanbevelingen voor de normalisering en standaardisering van de administratieve, financiële en boekhoudkundige procedures ;
 • specifieke dossiers die rechtstreeks verband houden met productiviteit.

L’UPEA, Feprabel, De Federatie et l’UPCA décident la constitution et la mise en route de plates-formes professionnelles mixtes ainsi que de Groupes de travail ad-hoc qui traiteront spécifiquement de :

 • la gestion de la norme TELEBIB ; le standard utilisé au sein du secteur belge de l’assurance pour l ‘échange de données électroniques (cest le "Groupe de Travail de Normalisation" - GTN);
 • l’actualisation et de l’évolution du contenu du Recueil blanc ; le vade-mecum des recommandations sectorielles pour la normalisation et la standardisation des procédures administratives, financières et comptables ;
 • de dossiers ponctuels en lien direct avec un sujet de productivité.
...

The first point is about the management of the TELEBIB standard by means of a "Standardisation Working Group (SWG)"
...

De BVVO, Feprabel, De Federatie en de BVVM verbinden zich ertoe mee te werken aan de Gemengde OpvolgCommissie (GOC), die voor de hele duur van het akkoord zitting zal hebben.

L’UPEA, Feprabel, De Federatie et l’UPCA s’engagent à participer à la Commission Mixte de Suivi (CMS) qui siégera tout au long de cet accord.

...
a Joint Monitoring Committee (JMC)
...

De GOC zal minstens één keer per jaar bijeenkomen. Ze zal eveneens bijeenkomen zodra één van de partijen daar uitdrukkelijk om verzoekt om redenen die vallen onder de bevoegdheden van de commissie.

La CMS se réunira au minimum une fois par an. La CMS se réunira également dès que l’une des parties en aura clairement exprimé le souhait pour des raisons relevant des attributions de ladite commission.

...

Aan de GOC worden onder meer de volgende opdrachten toevertrouwd :

 • de nodige opmerkingen formuleren om de uitvoering en de toepassing van het huidige akkoord te verbeteren ;
 • elk geschil dat zou kunnen ontstaan in verband met de uitvoering of de interpretatie van het huidige akkoord onderzoeken en oplossen.

Les missions assignées à la CMS sont entre autres les suivantes :

 • formuler les remarques nécessaires susceptibles d’améliorer la mise en œuvre etl’application du présent accord ;
 • examiner et solutionner tout différent qui pourrait survenir dans l’exécution ou l’interprétation du présent accord.

...

23 september 2004
Op 23 september 2004 ondertekenen volgende partijen de sectorale overeenkomsten :

de SLA1/3, SLA2/3 en SLA3/3:

 • Federatie van Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF), Autolei 228 - 2160 Wommelgem
 • Feprabel, Avenue Albert Elisabeth, 40 - 1200 Bruxelles
 • Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars (BVVM), Plantin & Moretuslei 295 - 2140 Antwerpen
 • Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (Assuralia), de Meeûssquare 29 - 1000 Brussel
 • TELEBIB2, Terhulpsesteenweg 150 - 1170 Brussel

23 septembre 2004
Le 23 septembre 2004 les conventions sectorielles sont signées :

les SLA1/3, SLA2/3 et SLA3/3 par:

 • Federatie van Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF), Autolei 228 - 2160 Wommelgem
 • Feprabel, Avenue Albert Elisabeth, 40 - 1200 Bruxelles
 • Union Professionnelle de Courtiers d'Assurance (UPCA), Plantin & Moretuslei 295 - 2140 Antwerpen
 • Union Professionnelle des Entreprises d'Assurances (Assuralia), Square de Meeûs, 29 - 1000 Bruxelles
 • TELEBIB2, Chaussée de La Hulpe, 150 - 1170 Bruxelles

September 23th, 2004
On September 23th, 2004, the different parties do sign the SLA's.

en de SLA2/3 en SLA3/3:

 • BISoft, de Haernestraat 42 - 1040 Brussel
 • CRM, Brugsesteenweg 48 - 8520 Kuurne
 • Distributed Programs, Verbeytstraat 63, bus 9 - 1853 Strombeek Bever
 • Helix Technologies, F. Rooseveltlaan 349 - 9000 Gent
 • Insist, G. Van Haelenlaan 67 - 1190 Brussel
 • Portima, Terhulpsesteenweg 150 - 1170 Brussel.

et les SLA2/3 et SLA3/3 par:

 • BISoft, rue de Haerne, 42 - 1040 Bruxelles
 • CRM, Brugsesteenweg 48 - 8520 Kuurne
 • Distributed Programs, Verbeytstraat 63, bus 9 - 1853 Strombeek Bever
 • Helix Technologies, F. Rooseveltlaan 349 - 9000 Gent
 • Insist, Boulevard G. Van Haelen, 67 - 1190 Bruxelles
 • Portima, Chaussée de La Hulpe, 150 - 1170 Bruxelles.


13 april 2006
de SLA2/3 en SLA3/3 worden onderschreven door :

 • Leader Informatique, Avenue des Chasseurs 89 - 1410 Waterloo.

13 avril 2006
les SLA2/3 et SLA3/3 sont signées par:

 • Leader Informatique, Avenue des Chasseurs, 89 - 1410 Waterloo.


April 2006
In 2006 evolueert "Assurnet 2" naar "AS/Web" - client-server modellen zijn ondertussen geëvolueerd in een omgeving waar het www steeds belangrijker wordt. Men blijft de Edifact syntax gebruiken.

Avril 2006
En 2006, "Assurnet 2" évolue vers "AS/Web 2" - le modèle client-serveur a évolué dans un environnement où le www gagne en importance. On continue à utiliser la syntaxe Edifact.

April 2006
In the year 2006 "Assurnet 2" becomes "AS/Web" - the client-server model evolves within an environment where the www becomes ever more important. The Edifact syntax continues to be used.

15 juni 2006
Op 15 juni 2006 start de verplaatsing van het Telebibcentrum dat vanaf 1 oktober 2006 definitief gehuisvest is binnen het Huis der Verzekeringen, de Meeüssquare 29, 1000 Brussel.
Om praktische en organisatorische redenen wordt de persoon die de taak van coördinator van het Telebibcentrum op zich neemt geplaatst binnen de hiërarchie van Assuralia.
Een Bijvoegsel nr.1 aan het Protocolakkoord van 3.12.2001 beschrijft de modaliteiten.

15 juin 2006
Le 15 juin 2006 démarre le repositionnement du centre Telebib lequel, dés ce 1 octobre 2006, est définitivement hébergé en sein de la Maison de l'Assurance, Square de Meeûs 29, 1000 Bruxelles.
Pour des raisons pratiques et organisationnelles la personne chargée de la coordination du centre Telebib est placée dans la hiérarchie d'Assuralia.
Un Avenant n°1 au Protocole d'Accord du 3.12.2001 décrit les modalités.

June 15th, 2006
On June 15th 2006, the Telebib centre repositionning process starts, and by October 1st 2006 the centre finally occupies offices at the "Maison de l'Assurance", Square de Meeûs 29, 1000 Brussels.
For practical and organizational reasons, the person in charge of the co-ordination of the Telebib centre is part of the staff of Assuralia.

29 september 2006
Op 29 september 2006 komen de drie makelaarsfederaties, in samenspraak met een aantal softwareleveranciers, tot de volgende beslissingen aangaande de financiering van hun aandeel in de werkingskosten van het Telebibcentrum.

29 septembre 2006
Le 29 septembre 2006 les trois fédérations du courtage, y compris un nombre de fournisseurs de logiciels, concluent un accord sur le financement de leur part dans les frais de fonctionnement du centre Telebib. Ce texte avait été redigé en néerlandais uniquement.

September 29th, 2006
On September 15th 2006, the three broker organisations together with a number of software suppliers agreed upon the way to finance their part of the operational costs of the Telebib centre.

28 december 2008
de SLA2/3 en SLA3/3 worden onderschreven door :

 • L.I.S. - Leader Insurance Software, Boekstraat 75/A - 2610 Wilrijk.

28 décembre 2008
les SLA2/3 et SLA3/3 sont signées par:

 • L.I.S. - Leader Insurance Software, Boekstraat, 75/A - 2610 Wilrijk.


1 juli 2009
In afwachting van de verdere besprekingen rond de openstaande saldi, stopt Assuralia met de periodieke facturatie van het aandeel in de werkingskosten van het Telebibcentrum aan de makelaars federaties.
Het Telebibcentrum functioneert dan verder bij de gratie van de goodwill van Assuralia en haar leden.

1 juillet 2009
En attendant la suite des négotiations sur les découverts, Assuralia pause la facturation périodique de la part dans les frais de fonctionnement du centre Telebib aux fédérations du courtage.
Le centre Telebib continue son fonctionnement grâce au goodwill d'Assuralia et ses membres.


1 januari 2013
Het Telebibcentrum "verhuist" van Assuralia naar het ESV Datassur (Economisch SamenwerkingsVerband). Op deze manier kan de deling van de werkingskosten door de verschillende betrokken verzekeraars beter georganiseerd worden.

1 janvier 2013
Le centre Telebib "déménage" d'Assuralia vers le GIE Datassur (Groupement d'Intérêt Economique). Sous cette constellation une meilleure organisation de la participation aux frais par les assureurs concernés devient possible.


16 oktober 2014
Een "Gemengde Werkgroep Witte Map" neemt beslissingen rond de "Witte Map" die op dat ogenblik bestaat in een laatste versie daterende van juni 1999.
Het Telebibcentrum start de vertaling van deze beslissingen in nieuwe versies van de aanbevelingen op, en begint deze te publiceren onder de noemer "Sectorale Aanbevelingen".

16 octobre 2014
Un "Groupe de Travail Mixte Recueil Blanc" décide sur le contenu du "Recueil Blanc" dont la dernière version date de juin 1999.
Le centre Telebib démarre la traduction des décisions en nouvelles versions des recommandations, et commence leur publication sous le dénominateur "Recommandations Sectorielles".


September 2020
Eind 2020 beslist de sectorale operator tot een "re-branding" : "AS/Web" heet nu "Portima-Connect"..

Septembre 2020
Fin 2020 l'opérateur sectoriel decide d'un "re-branding": "AS/Web 2" est dorénavant intitulé "Portima-Connect".

September 2020
By the end of 2020 the sectoral operator decides of a "re-branding": "AS/Web" is now entitled as "Portima-Connect".

10 februari 2021
De laatste sessie van de Gemengde OpvolgingsCommissie (GOC).
De Raad van Bestuur van Assuralia nam enkele beslissingen, waaronder het opzetten van een nieuwe governancestructuur - met een nieuw beleidsorgaan - waarbij er wordt op toegezien dat alle stakeholders betrokken worden en met een focus op het uitwerken van een sectorvisie inzake normalisatie : een "Strategisch Comité voor sectorNormalisatie" (SCN).

.

10 février 2021
La dernière session de la Commission Mixte de Suivi (CMS).
Le Consil d'Administration d'Assuralia a pris quelques décisions, dont la mise sur pied d'une nouvelle structure de "governance" - avec un nouveau organe politique - le tout dans le but que tous les "stakeholder" soient impliqués et misant le développement d'une vision sectorielle quant à la normalisation : un "Comité Stratégique pour la Normalisation sectorielle" (CSN).