> Intermediation information sheets

Bemiddelingsfiches voor verzekeringen Fiches d'intermédiation en matière d'assurances

02.08.2022 - Zorgplicht: wijzigingen in de bemiddelingsfiches vanaf 02/08/2022

Op 02/08/2022 komen nieuwe spelregels in voege in verband met de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant, in de sfeer van de spaar- en beleggingsverzekeringen.

Hieronder tonen we de nodige aangepaste documenten.
 
02.08.2022 - Devoir de diligence : modifications aux fiches d’intermédiation à partir du 02/08/2022

Au 02/08/2022 entrent en vigueur des nouveautés en matière des préférences en durabilité du client, dans les assurances d’épargne et d’investissement.

Ci-dessous nous vous offrons les documents adaptés.
 
22.06.2020 - Zorgplicht: nieuwe bemiddelingsfiches

Wettelijk kader
In het kader van de gedragsregels met betrekking tot de zorgplicht moeten verzekeringstussenpersonen aan bepaalde verplichtingen voldoen. Voor spaar- en beleggingsverzekeringen gelden nog aanvullende regels die moeten worden nageleefd.

Sinds 2006 hebben Assuralia, FVF, Feprabel en BVVM-UPCA (hierna ‘sectorfederaties’) hun krachten gebundeld en sectorale bemiddelingsfiches aan de sector ter beschikking gesteld (de zogenaamde fiches “Jan De Makelaar”).

Doorheen de tijd zijn de verplichtingen geëvolueerd, zoals onlangs door de omzetting in onze wet van de Europese richtlijn betreffende de distributie van verzekeringen. De sectorfederaties hebben zich daarom opnieuw geëngageerd om de bemiddelingsfiches aan te passen in het licht van de meest recente wetgeving, alsook rekening te houden met de opmerkingen uit de inspectieverslagen van de FSMA.
22.06.2020 - Devoir de diligence : nouvelles fiches d’intermédiation

Contexte légal
Dans le cadre des règles de conduite relatives au devoir de diligence, les intermédiaires d’assurance sont tenus de répondre à un certain nombre d’obligations. Les assurances d’épargne et d’investissement sont également soumises à des règles supplémentaires qui doivent être respectées.

Depuis 2006, afin de répondre à ces obligations, Assuralia, FVF, Feprabel et UPCA-BVVM (ci-après dénommées "les fédérations sectorielles") ont uni leur force et ont mis à disposition du secteur des fiches d’intermédiation sectorielles (souvent appelées les fiches "Jean Le Courtier”).

Les obligations ont évolué au fil du temps et récemment encore avec la transposition dans notre droit de la directive européenne relative à la distribution d’assurances. Les fédérations sectorielles ont donc revu les fiches d’intermédiation à la lumière des modifications apportées par la nouvelle législation, mais également en tenant compte des observations formulées dans les rapports d'inspection de la FSMA.
Praktisch
De drie bestaande bemiddelingsfiches (verzekering niet-leven, levensverzekering andere dan spaar- of beleggingsverzekering en sparen of beleggen met een levensverzekering) werden geactualiseerd en er werd een nieuwe, meer beknopte bemiddelingsfiche specifiek voor levensverzekeringen derde pijler opgemaakt.

Deze bemiddelingsfiches zijn niet verplicht te gebruiken, maar vormen een goed instrument om als verzekeringstussenpersoon aan deze verplichtingen te kunnen voldoen.

Ook hebben de sectorfederaties een uitgebreide toelichtingsnota opgemaakt. Het eerste deel van de nota (zie punt A) heeft betrekking op alle bemiddelingsfiches. Het tweede deel (zie punt B) geeft meer informatie over de aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op de spaar- en beleggingsverzekeringen en meer in het bijzonder over het financieel overzicht en de achterliggende methodiek. Aan het einde van de toelichtingsnota (zie punt C) is een samenvattend schematisch overzicht opgenomen.

De nieuwe bemiddelingsfiches werden voorgesteld aan de FSMA. De sectorfederaties hebben zo veel als mogelijk rekening gehouden met de input van de toezichthouder.
En pratique
Les trois fiches d’intermédiation existantes ont été mises à jour (non-vie, assurance-vie autre qu’une assurance d’épargne et d’investissement et épargne ou investissement par le biais d’une assurance-vie) et une nouvelle fiche d’intermédiation plus succincte réservée aux assurances-vie du troisième pilier a été établie.

Ces fiches d'intermédiation ne sont pas obligatoires, mais constituent un bon instrument pour remplir ses obligations en tant qu'intermédiaire d'assurance.

Les fédérations sectorielles ont également rédigé une note explicative. La première partie de la note (voir point A) a trait à toutes les fiches d’intermédiation. La seconde partie (voir point B) fournit plus d'informations sur les dispositions complémentaires applicables aux assurances épargne et investissement, et plus particulièrement sur le bulletin financier et la méthodologie qui y est liée. Enfin, un tableau récapitulatif est repris à la fin de la note explicative (point C).

Les nouvelles fiches d’intermédiation ont été présentées à la FSMA. Les fédérations sectorielles ont pris en compte autant que possible l'apport du régulateur.

Toelichtingsnota bemiddelingsfiches voor verzekeringen

Analyse voor niet-levensverzekeringen

Analyse voor levensverzekeringen andere dan spaar- en beleggingsverzekeringen

Analyse voor pensioensparen en/of langetermijnsparen via een levensverzekering

Analyse voor spaar- en beleggingsverzekeringen (versie 02/08/2022)

     - Toelichtingsnota duurzaamheidsvoorkeuren (versie 02/08/2022)

Note explicative concernant les fiches d’intermédiation en matière d’assurances

Analyse pour les assurances non-vie

Analyse pour les assurances-vie autres que les assurances d’épargne et d'investissement

Analyse pour une épargne-pension et/ou d’une épargne à long terme par le biais d’une assurance-vie

Analyse pour les assurances d'épargne et d'investissement (version 02/08/2022)

     - Note explicative sur les préférences de durabilité (version 02/08/2022)

Deze fiches worden best geïmplementeerd in de beheerspakketten. Voor die softwarehuizen voorzien we hieronder dezelfde vier beschrijvingen, maar dan aangevuld met nog wat meer technische informatie.

Idéalement, ces fiches sont à implémenter dans les logiciels de gestion. Pour ces maisons de software nous prévoyons ci-dessous ces mêmes quatre descriptifs, complétés d'informations plus techniques.

Analyse voor niet-levensverzekeringen

Analyse voor levensverzekeringen andere dan spaar- en beleggingsverzekeringen

Analyse voor pensioensparen en/of langetermijnsparen via een levensverzekering

Analyse voor spaar- en beleggingsverzekeringen (versie 02/08/2022)

Analyse pour les assurances non-vie

Analyse pour les assurances-vie autres que les assurances d’épargne et d'investissement

Analyse pour une épargne-pension et/ou d’une épargne à long terme par le biais d’une assurance-vie

Analyse pour les assurances d'épargne et d'investissement (version 02/08/2022)