> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : W...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
Waarborg Coded value in Type mandaat van de expert ( ->)  
( Garantie / Garantie / Guarantee )
AssessmentMissionType | 02 | AssessmentMissionType - (C42F 02)
Waarborg Entity ( ->) Een waarborg is een verzameling van dekkingen, of een verzameling van onderwaarborgen, die als te onderschrijven geheel worden aangeboden binnen een polis. (een rubriek ICD) Voor elke waarborg dient verplicht een premie opgegeven te worden. Voorbeelden : en Omnium Auto met de onderwaarborgen ES+BR+DI+..., een Globale Brand met de onderwaarborgen Brand+Storm+..., een Rechtsbijstand, ... Best practices : consequent blijven; - van zodra een onderdeel van het contract een specifieke, afzonderlijke en onderscheidende premie oplevert, dan moet dit onderdeel als waarborg beschreven worden, en niet als dekking, eventueel moet dan een uitbreiding van de lijst van waarborgen gevraagd worden; - als die waarborg op zichzelf kan onderschreven worden, onder een specifieke noemer, dan is dat wel degelijk een waarborg; - als die waarborg slechts samen met andere waarborgen kan onderschreven worden, dan is dit een onderwaarborg net zoals die andere waarborgen dan onderwaarborgen zijn, allen onder de globale waarborg met zijn eigen specifieke noemer en globale onderschrijving. De premie is verplicht op het niveau van de op zichzelf onderschreven waarborg. De premie is verplicht op het niveau van de globale waarborg, en is dan de som van de premies van de onderwaarborgen (indien getarifeerd en dus vermeld op dat lagere niveau), of is dan de premie getarifeerd op dat globale niveau (en is dan niet vermeld op het niveau van de onderwaarborgen). 
( Garantie / Garantie / Guarantee )
| Guarantee | - (ICD 998)
Waarborg - specifieke benaming Attribute of Waarborg ( ->) Een waarborg heeft zijn sectorale qualifier en naam : de ICD. Een waarborg kan een formule (identifier en naam) hebben, eigen aan de verzekeraar : de IFD. Een waarborg kan een naam hebben, eigen aan het ene specifieke geval : deze tekst.  
( Codification : / / -> )
( Garantie - libellé du cas spécifique / Garantie - Instanznamen / Guarantee - instance name )
Guarantee | GuaranteeInstanceLabelText | - (FTX 054)
Waarborg leverancier Entity ( ->) Waarborg - Verzekering ter dekking van de verbintenis van de leverancier om binnen een gestelde termijn het geleverde goed, dat naderhand gebrekkig of niet conform bleek te zijn, te vervangen. 
( Garantie du fournisseur / Garantie des Lieferanten / Supplier's guarantee )
| SupplierGuarantee | - ( 915)
Waarborg overlijden in percentage assets Attribute of Leven ( ->) WGN 20110908 : Universal Life en Unit Linked : de waarborg overlijden bovenop de gecumuleerde assets, in percentage van die gecumuleerde assets. 
( Codification : / / -> )
( Garantie décès en pourcentage des assets / Zusatsbetrag prozentual von Vermögenswerten / Death cover in percentage of assets )
GeneralLifeGuarantee | DeceaseCoverToAssetsPercentage | - (PCD 064)
Waarborg overstroming geschrapt wegens sanering Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Waarborg overstroming geschrapt wegens sanering / 34C0 / -> )
( Garantie inondation annulée suite à assainissement / Uberstromungsdekkung Aussaniert / Floodguarantee scrutinised )
Building | FloodGuaranteeScrutinisedIndicator | GuaranteeFloodCancelledAfterScrutinyIndicator - (BIN 34C0)
Waarborg voertuig Coded value in Wijze expertise ( ->)  
( Garantie véhicule / Garantie Fahrzeug / Vehicle guarantee )
AssessmentType | D | AssessmentType - (C411 D)
Waarde ( huidige, reële, koop- ) met BTW Attribute of Waarde, details ( ->) De waarde van het omschreven voertuig de dag voor het schadegeval zoals bepaald door de deskundige, BTW inbegrepen. 
( Codification : / / -> )
( Valeur ( actuelle, réelle, vénale ) TVA comprise / Wert (aktuell, real, Verkaufswert) einschl. MWS / Value (present, real, market), VAT incl. )
Value | VATInclusiveValueAmount | - (MOA 044)
Waarde ( huidige, reële, koop- ) zonder BTW Attribute of Waarde, details ( ->) De waarde van het omschreven voertuig de dag voor het schadegeval, bepaald door de deskundige, exclusief BTW. 
( Codification : / / -> )
( Valeur ( actuelle, réelle, vénale ) hors TVA / Wert (aktuell, real, Verkaufswert) ohne MWS / Value (present, real, market), VAT excl. )
Value | VATExclusiveValueAmount | - (MOA 010)
Waarde ( huidige, reële, koop- ) zonder BTW Entity ( ->) De waarde van het omschreven voertuig de dag voor het schadegeval, bepaald door de deskundige, exclusief BTW. 
( Valeur ( actuelle, réelle, vénale ) hors TVA / Wert (aktuell, real, Verkaufswert) ohne MWS / Value (present, real, market), VAT excl. )
| ActualValue | - ( )
Waarde eigen aan de FSMA Coded value in Identificatie waardenlijst ( ->) Financial Services Market Authority : voornamelijk om te kunnen te expliciteren dat de referte afkomstig is van deze instelling.  
( Valeur spécifique au FSMA / FSMA-spezifischer Wert / Value specific to the FSMA )
Telebib2ListType | 006 | Telebib2ListType - (X901 006)
Waarde eigen aan de verzekeringnemer Coded value in Identificatie waardenlijst ( ->) 20130913: TB2 Opmerking: wij willen niet zozeer de gecodeerd lijsten van de verzekeringnemer gaan beheren. Wij willen de mogelijkheid hebben de refertes te beheren die de verzekeringnemer in zijn eigen administratieve systemen gebruikt voor de identificatie van zijn verzekerde voorwerpen, documenten en dergelijke.  
( Valeur spécifique au preneur / Versicherungsnehmerspezifischer Wert / Value specific to the policyholder )
Telebib2ListType | 005 | Telebib2ListType - (X901 005)
Waarde evalutie Attribute of Berekende schatting ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Valeur de l'évaluation / Bewertungsbetrag / Valuation amount )
Calculation | ValuationAmount | - (MOA 121)
Waarde forfait Attribute of Berekende schatting ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Valeur du forfait / Wert der Pauschale / Forfeit amount )
Calculation | ForfeitAmount | - (MOA 122)
Waarde op de inventarisdatum Attribute of Fonds ( ->) Totale waarde van de investering of de belegging op de inventarisdatum. 
( Codification : / / -> )
( Valeur à la date d'inventaire / Bewertung Lagerwert / Inventory valuation value )
Fund | InventoryValuationValue | - (MOA 173)
Waarde per eenheid van het fonds bij aankoop Attribute of Fonds ( ->) Inventariswaarde van de eenheid van het fonds bij aankoop. 
( Codification : / / -> )
( Valeur par unité du fonds à l'achat / Einheitswert bei Einzahlung / Unit value at deposit )
Fund | LatestDepositUnitValue | - (MOA 168)
Waarde reisgoed Attribute of Omnium Voertuig ( ->) De waarde van de goederen die de verzekerde heeft meegenomen tijdens zijn reis voor persoonlijk gebruik. 
( Codification : / / -> )
( Valeur des bagages / Betrag Gepäck / Value of luggage )
MotorComprehensiveGuarantee | LuggageValueAmount | - (MOA 051)
Waarde ruiten Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Valeur vitres / Wert Glasscheiben / Value of window glass )
Building | WindowpaneValueAmount | - (MOA 096)
Waarde standaard-AVC inbegrepen in de cataloguswaarde Attribute of Privaat gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Waarde standaard-AVC inbegrepen in cataloguswaarde / 5033 / -> )
( Valeur AVC standard comprise dans la valeur catalogue / Wert Standard-AVC in Katalogwert einbegriffen / Standard AVC value included in catalogue value )
PrivateMotorisedRoadVehicle | AVCValueInclusiveCatalogueValueIndicator | VehicleAvcValueIncludedIndicator - (BIN 5033)
Waarde TELEBIB - GCP Coded value in Identificatie waardenlijst ( ->) Default waarde binnen de Telebib-omgeving. 
( Valeur TELEBIB - CMP / TELEBIB-CMP-Wert / TELEBIB-CMP value )
Telebib2ListType | 001 | Telebib2ListType - (X901 001)
Waarde uithangbord Attribute of Commercieel gebouw ( ->) Duidt de waarde aan van een embleem, een inschrijving of een symbolisch voorwerp dat een vestiging signaleert. 
( Codification : / / -> )
( Valeur enseigne lumineuse / Wert Neonröhren-Aushängeschild / Neon sign value )
CommercialBuilding | SignboardValueAmount | - (MOA 043)
Waarde van de accessoires zonder BTW Attribute of Reeds verzekerd object ( ->) De waarde van de accessoires of aanhorigheden die niet op de oorspronkelijke factuur voorkomen. 
( Codification : / / -> )
( Valeur des accessoires hors TVA / Betrag der Zubehörteile ohne MwS / Value of accessories without VAT )
ObjectInsuredPreviously | AdditionalInsuredValueAmount | - (MOA 050)
Waarde van de reserve Attribute of Leven ( ->) PG Leven-Individuele 12.06.2008 : de (wiskundige) reserve van de waarborg, de theoretische afkoopwaarde op de datum -datum waardering van de reserve-. 
( Codification : / / -> )
( Valeur de la réserve / Betrag Reserven / Reserve value )
GeneralLifeGuarantee | ReserveValuationAmount | - (MOA 186)
Waarde vervoerde goederen Attribute of Getransporteerde goederen ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Valeur des choses transportées / Wert der transportierten Güter / Value of the transported goods )
ObjectGoodsTransported | TransportedGoodsValueAmount | - (MOA 129)
Waarde volgens factuur Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->) De waarde zoals bewezen bij middel van de voor te leggen aankoopfactuur. (WG Normalisatie 19.03.2008 : te gebruiken vanaf release 01.2010.)  
( Valeur facture / Wer wie fakturiert / Value as invoiced )
VehicleValueInsuredType | B | VehicleValueInsuredType - (5400 B)
Waarde volgens factuur Coded value in Berekeningsbasis vrijstelling ( ->)  
( Valeur facture / Wert wie fakturiert / Value as invoiced )
DeductibleCalculusBasisType | 5 | DeductibleCalculusBasisType - (P11U 5)
Waarde wrak Attribute of Taxatie in totaal verlies ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Valeur de l'épave / Wert des Wracks / Value of the wreck )
TotalLoss | WreckValueAmount | - (MOA 118)
Waarde, details Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Valeur, détail / Wert-Informationen / Value details )
| Value | - (MOA )
WAARD-EIGENAAR (CAFE-BAR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PATRON (CAFE-BAR) / Patron(Cafe-Bar) (*) / Patron(Cafe-Bar) (*) )
OccupationType | 1021 | OccupationType - (X041 1021)
Waarden Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->) Bankbiljetten, muntstukken, postzegels of fiscale zegels, cheques, handelspapieren, effecten, obligaties, aandelen, postwissels, edele metalen, enz. 
( Valeurs / Valuables (*) / Valuables )
SubObjectRoleType | 060 | SubObjectRoleType - (X068 060)
Waarden in munten Entity ( ->) Als dekking. Geld, in de vorm van munten. 
( Valeurs en pièces / Werte in Münzen / Specie )
| SpecieCover | - ( 166)
Waarden/biljet./doc. Entity ( ->) Als dekking. Geld en waardepapieren, dus in de vorm van papier, van documenten.  
( Valeurs en billets,documents / Werte - Notizen / Notes )
| NotesCover | - ( 167)
WAARD-KROEGBAAS Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAVERNIER / Tavernier (*) / Tavernier (*) )
OccupationType | 1022 | OccupationType - (X041 1022)
WAARZEGGER (GEOMANCIEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GEOMANCIEN / Geomancien (*) / Geomancien (*) )
OccupationType | 3932 | OccupationType - (X041 3932)
WAARZEGGER (UIT DE LIJNEN DER HAND), HANDLEZER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHIROMANCIEN / Chiromancien (*) / Chiromancien (*) )
OccupationType | 3934 | OccupationType - (X041 3934)
WAARZEGGER, -STER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DISEUR(SE) DE BONNE AVENTURE / Diseur(Se)DeBonneAventure (*) / Diseur(Se)DeBonneAventure (*) )
OccupationType | 3935 | OccupationType - (X041 3935)
Wacht op goedkeuring Coded value in Status van de factuur ( ->)  
( Attente confirmation / Warten auf Genehmigung / Waiting for approval )
InvoiceAccountingStatusType | 2 | InvoiceAccountingStatusType - (5730 2)
Wachtcontract Entity ( ->) Waarborgt de toegang tot de dekking ten persoonlijke titel, op het ogenblik dat de collectieve dekking eindigt. 
( Contrat d'attente / Abwartungsvertrag / Awaiting guarantee contract )
| AnteInsuranceGuarantee | - ( 244)
WACHTER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GUETTEUR (PAPIER) / Guetteur(Papier) (*) / Guetteur(Papier) (*) )
OccupationType | 3331 | OccupationType - (X041 3331)
WACHTER (WATERWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE (VOIES NAVIGABLES) / Garde(VoiesNavigables) (*) / Garde(VoiesNavigables) (*) )
OccupationType | 1639 | OccupationType - (X041 1639)
wachters en rangeerders (spoorweg) Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( gardes et agents de manoeuvre (chemin / Rangers und Schiene Bahnpersonal (Eisenbahn) / Rangers and rail operating staff (railway) )
InsuredOccupationType | 65500 | InsuredOccupationType - (2111 65500)
WACHTMEESTER (RIJKSWACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARECHAL DE LOGIS (GENDARMERIE) / MarechalDeLogis(Gendarmerie) (*) / MarechalDeLogis(Gendarmerie) (*) )
OccupationType | 3727 | OccupationType - (X041 3727)
Wachttijd Entity ( ->) De verzekeraar is gehouden tot zijn prestaties van zodra de wachttijd overschreden wordt. De notie "drempelvrijstelling" zal aantonen of er al dan niet prestaties zijn voor de verlopen wachttijd zelf. 
( Période de carence / Wartezeit / Qualifying period )
| QualifyingPeriodDeductible | - ( 010)
WAFELBAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GAUFRIER / Gaufrier (*) / Gaufrier (*) )
OccupationType | 3045 | OccupationType - (X041 3045)
WAGENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARRON / Charron (*) / Charron (*) )
OccupationType | 2461 | OccupationType - (X041 2461)
wagens op parking Entity ( ->) Als dekking. Voertuigen die zich bevinden op de parking (het parkeerterrein) toebehorende aan de verzekeringnemer. 
( véhicules s/parking / Fahrzeuge auf dem Parkplatz / Vehicles on car park )
| VehiclesOnCarParkCover | - ( 097)
WAGENSCHOUWER (TRANSPORT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( VISITEUR DE MATERIEL (TRANSPORTS) / VisiteurDeMateriel(Transports) (*) / VisiteurDeMateriel(Transports) (*) )
OccupationType | 1587 | OccupationType - (X041 1587)
WAGENTREKKER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TIREUR D'ENGINS (CARRIERES) / TireurD'Engins(Carrieres) (*) / TireurD'Engins(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1782 | OccupationType - (X041 1782)
WAGONAANHAKER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACCROCHEUR DE WAGONS / AccrocheurDeWagons (*) / AccrocheurDeWagons (*) )
OccupationType | 1628 | OccupationType - (X041 1628)
WAGONBEGELEIDER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SUIVEUR DE RAMES (MINES) / SuiveurDeRames(Mines) (*) / SuiveurDeRames(Mines) (*) )
OccupationType | 1756 | OccupationType - (X041 1756)
WAGONDUWER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECAGEUR (MINES) / Decageur(Mines) (*) / Decageur(Mines) (*) )
OccupationType | 1722 | OccupationType - (X041 1722)
WAGONLADER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREPARATEUR DES VOITURES (CHEMIN DE FER) / PreparateurDesVoitures(CheminDeFer) (*) / PreparateurDesVoitures(CheminDeFer) (*) )
OccupationType | 1647 | OccupationType - (X041 1647)
WAGONNOTEERDER (NMBS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NOTEUR (S.N.C.B.) / Noteur(S.N.C.B.) (*) / Noteur(S.N.C.B.) (*) )
OccupationType | 1584 | OccupationType - (X041 1584)
WAGONSCHOUWER (NMBS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( VISITEUR DE MATERIEL (S.N.C.B.) / VisiteurDeMateriel(S.N.C.B.) (*) / VisiteurDeMateriel(S.N.C.B.) (*) )
OccupationType | 1591 | OccupationType - (X041 1591)
WAGONSORTEERDER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR DE WAGONS / TrieurDeWagons (*) / TrieurDeWagons (*) )
OccupationType | 1627 | OccupationType - (X041 1627)
Wallis en Futuna Eilanden Coded value in Landcode ( ->)  
( Wallis et Futuna / Wallis und Futuna / Wallis and Fatuna )
CountryType | WF | CountryType - (519B WF)
walsen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( laminoirs / Walzen / rollers )
ActivityEquipmentType | 134 | ActivityEquipmentType - (CQ79 134)
WALSER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CYLINDREUR (PEAUX - CUIR) / Cylindreur(Peaux-Cuir) (*) / Cylindreur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3519 | OccupationType - (X041 3519)
WALSER (KALANDERAAR) RUBBER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CALANDREUR (CONDUCTEUR DE) (CAOUTCHOUC) / Calandreur(ConducteurDe)(Caoutchouc) (*) / Calandreur(ConducteurDe)(Caoutchouc) (*) )
OccupationType | 3275 | OccupationType - (X041 3275)
WALSER (KALANDERAAR) SCHEIKUNDGE INDUSTRIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CALANDREUR (CONDUCTEUR DE) (INDUSTRIE CHIMIQUE) / Calandreur(ConducteurDe)(IndustrieChimique) (*) / Calandreur(ConducteurDe)(IndustrieChimique) (*) )
OccupationType | 3277 | OccupationType - (X041 3277)
WALSER (KALANDERAAR) SYNTHETISCHE VEZELS Coded value in Type beroep ( ->)  
( CALANDREUR (CONDUCTEUR DE) (FIBRES SYNTHETIQUES) / Calandreur(ConducteurDe)(FibresSynthetiques) (*) / Calandreur(ConducteurDe)(FibresSynthetiques) (*) )
OccupationType | 3276 | OccupationType - (X041 3276)
WALSER (METAALINDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAMINEUR (METALLURGIE) / Lamineur(Metallurgie) (*) / Lamineur(Metallurgie) (*) )
OccupationType | 2258 | OccupationType - (X041 2258)
WALSER (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAMINEUR (VERRE PLAT) / Lamineur(VerrePlat) (*) / Lamineur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2906 | OccupationType - (X041 2906)
WALSER AAN NAWALS (DRAADTREKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DRESSEUR (TREFILERIE) / Dresseur(Trefilerie) (*) / Dresseur(Trefilerie) (*) )
OccupationType | 2285 | OccupationType - (X041 2285)
walsers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( lamineurs, operateurs de laminoir et / Walser / roller operators )
InsuredOccupationType | 74300 | InsuredOccupationType - (2111 74300)
WAPENHANDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARMURIER (COMMERCE) / Armurier(Commerce) (*) / Armurier(Commerce) (*) )
OccupationType | 1001 | OccupationType - (X041 1001)
WAPENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARMURIER / Armurier (*) / Armurier (*) )
OccupationType | 2349 | OccupationType - (X041 2349)
wapenmakers en veiligheidsslotenmaker Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( armuriers et serruriers / Waffen- und Sicherheit-sperren-Macher / weapon makers and safety locks makers )
InsuredOccupationType | 75300 | InsuredOccupationType - (2111 75300)
Wapens Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Armes / Waffen / Weapons )
ClaimCircumstanceType | 410 | ClaimCircumstanceType - (C221 410)
WARENBEHANDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANUTENTIONNAIRE / Manutentionnaire (*) / Manutentionnaire (*) )
OccupationType | 3686 | OccupationType - (X041 3686)
warenbehandelaars Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( manutentionnaires / waren-handlers / goods operators )
InsuredOccupationType | 89200 | InsuredOccupationType - (2111 89200)
WARPER (BREEDSCHEERDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( WARPEUR / Warpeur (*) / Warpeur (*) )
OccupationType | 1896 | OccupationType - (X041 1896)
WASMAKER (KAARSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CIRIER (BOUGIES) / Cirier(Bougies) (*) / Cirier(Bougies) (*) )
OccupationType | 3593 | OccupationType - (X041 3593)
WASSER (BEETWORTEL, CICHOREI) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAVEUR (BETTERAVES - CHICOREE) / Laveur(Betteraves-Chicoree) (*) / Laveur(Betteraves-Chicoree) (*) )
OccupationType | 3103 | OccupationType - (X041 3103)
WASSER (FILMEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAVEUR (FILMS) / Laveur(Films) (*) / Laveur(Films) (*) )
OccupationType | 2894 | OccupationType - (X041 2894)
WASSER (GRANEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAVEUR (GRAINS) / Laveur(Grains) (*) / Laveur(Grains) (*) )
OccupationType | 3011 | OccupationType - (X041 3011)
WASSER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAVEUR (PATE A PAPIER) / Laveur(PateAPapier) (*) / Laveur(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3314 | OccupationType - (X041 3314)
WASSER (SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAVEUR (INDUSTRIE CHIMIQUE) / Laveur(IndustrieChimique) (*) / Laveur(IndustrieChimique) (*) )
OccupationType | 3288 | OccupationType - (X041 3288)
WASSER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAVEUR (TEXTILES) / Laveur(Textiles) (*) / Laveur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1942 | OccupationType - (X041 1942)
WASSER (VERPAKKINGSRECIPIENTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAVEUR RECIPIENTS D'EMBALLAGE / LaveurRecipientsD'Emballage (*) / LaveurRecipientsD'Emballage (*) )
OccupationType | 3617 | OccupationType - (X041 3617)
WASSER (VORMEN EN ROLLEN) (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAVEUR (FORMES-ROULEAUX) (IMPRIMERIE) / Laveur(Formes-Rouleaux)(Imprimerie) (*) / Laveur(Formes-Rouleaux)(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2843 | OccupationType - (X041 2843)
WASSER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAVEUR (BLANCHISSERIE) / Laveur(Blanchisserie) (*) / Laveur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3874 | OccupationType - (X041 3874)
wassers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( blanchisseurs, degraisseurs, presseur / Wäscher / washers )
InsuredOccupationType | 92200 | InsuredOccupationType - (2111 92200)
WATER EN BOSWACHTER (PUBLIEKE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE DES EAUX ET FORETS (SERVICE PUBLIC) / GardeDesEauxEtForets(ServicePublic) (*) / GardeDesEauxEtForets(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 3718 | OccupationType - (X041 3718)
WATERDICHTMAKER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( IMPERMEABILISATEUR (BLANCHISSERIE) / Impermeabilisateur(Blanchisserie) (*) / Impermeabilisateur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3881 | OccupationType - (X041 3881)
WATERKERSKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CRESSICULTEUR / Cressiculteur (*) / Cressiculteur (*) )
OccupationType | 1149 | OccupationType - (X041 1149)
WATERKERSKWEKER (ARBEIDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER CRESSICULTEUR / OuvrierCressiculteur (*) / OuvrierCressiculteur (*) )
OccupationType | 1242 | OccupationType - (X041 1242)
WATERKLERK Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMIS DE RIVIERE / CommisDeRiviere (*) / CommisDeRiviere (*) )
OccupationType | 865 | OccupationType - (X041 865)
WATERMERKZETTER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILIGRANISTE (PAPIER) / Filigraniste(Papier) (*) / Filigraniste(Papier) (*) )
OccupationType | 3349 | OccupationType - (X041 3349)
WATERPROOFMAKER (WEEFSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( IGNIFUGEUR (TISSUS) / Ignifugeur(Tissus) (*) / Ignifugeur(Tissus) (*) )
OccupationType | 1965 | OccupationType - (X041 1965)
Waterschade Entity ( ->) Waarborg die de vergoeding beoogt van de schade aan goederen (gebouw en/of inhoud) die onder andere veroorzaakt wordt door het wegvloeien van water uit hydraulische of verwarminginstallaties of -toestellen van het verzekerd gebouw of de naburige gebouwen, door waterinsijpeling doorheen de daken, door het accidenteel wegvloeien van water uit aquariums en waterbedden en door aantasting van de huiszwam. Een basisgevaar in een brandverzekering "Woning" of "KMO". 
( Dégâts des eaux / Wasserschäden / Water damage )
| WaterDamageGuarantee | - ( 340)
Waterschade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts des eaux / Wasserschäden / Water damage )
GuaranteeCode | 740 | GuaranteeCode - (C6B1 740)
Waterschade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts des eaux / Wasserschäden / Water damage )
GuaranteeCode | R40 | GuaranteeCode - (C6B1 R40)
Waterschade Entity ( ->) Identificeert een gebeurtenis.
Men denkt hier in eerste instantie in het kader van de schades. 
( Dégâts des eaux / Wasserschäden / Water damage )
| WaterDamage | - ( 340)
Waterschade Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts des eaux / Wasserschäden / Water damage )
ClaimCircumstanceType | 382 | ClaimCircumstanceType - (C221 382)
Waterschade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts des eaux / Wasserschäden / Water damage )
GuaranteeCode | 340 | GuaranteeCode - (C6B1 340)
Waterschade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts des eaux / Wasserschäden / Water damage )
GuaranteeCode | M40 | GuaranteeCode - (C6B1 M40)
Waterschade - doorgegeven door buren Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts des eaux - communiqués par voisin / Wasserschäden - von Nachbar übergreifend / Water damage - spread from neighbour's )
ClaimCircumstanceType | 363 | ClaimCircumstanceType - (C221 363)
Waterschade - verwarming Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts des eaux - chauffage / Wasserschäden - Heizung / Water damage - heating )
ClaimCircumstanceType | 361 | ClaimCircumstanceType - (C221 361)
Waterschade - was/afwas Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts des eaux - lessive/vaisselle / Wasserschäden - Wäsche/Geschirr / Water damage - washing machine/dishwasher )
ClaimCircumstanceType | 360 | ClaimCircumstanceType - (C221 360)
Waterschade geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts eaux bat. / Wasserschäden - Gebäude / Water damage - building )
GuaranteeCode | R41 | GuaranteeCode - (C6B1 R41)
Waterschade geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts eaux bat. / Wasserschäden - Gebäude / Water damage - building )
GuaranteeCode | M41 | GuaranteeCode - (C6B1 M41)
Waterschade geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts eaux bat. / Wasserschäden - Gebäude / Water damage - building )
GuaranteeCode | 741 | GuaranteeCode - (C6B1 741)
Waterschade geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts eaux bat. / Wasserschäden - Gebäude / Water damage - building )
GuaranteeCode | 341 | GuaranteeCode - (C6B1 341)
Waterschade inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts eaux cont. / Wasserschäden - Inhalt / Water damage - contents )
GuaranteeCode | 342 | GuaranteeCode - (C6B1 342)
Waterschade inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts eaux cont. / Wasserschäden - Inhalt / Water damage - contents )
GuaranteeCode | M42 | GuaranteeCode - (C6B1 M42)
Waterschade inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts eaux cont. / Wasserschäden - Inhalt / Water damage - contents )
GuaranteeCode | 742 | GuaranteeCode - (C6B1 742)
Waterschade inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts eaux cont. / Wasserschäden - Inhalt / Water damage - contents )
GuaranteeCode | R42 | GuaranteeCode - (C6B1 R42)
Waterstof Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Hydrogène / Wasserstoff / Hydrogen )
VehicleFuelType | 9 | VehicleFuelType - (5015 9)
WATTMAN (ELECTRISCH SCHAKELBORD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( WATTMAN (TABLEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE) / Wattman(TableauDeDistributionElectrique) (*) / Wattman(TableauDeDistributionElectrique) (*) )
OccupationType | 2570 | OccupationType - (X041 2570)
WATTMAN (TRAM) Coded value in Type beroep ( ->)  
( WATTMAN (TRAMWAY) / Wattman(Tramway) (*) / Wattman(Tramway) (*) )
OccupationType | 1547 | OccupationType - (X041 1547)
WC-DAME Coded value in Type beroep ( ->)  
( FEMME DE TOILETTE (WC) / FemmeDeToilette(Wc) (*) / FemmeDeToilette(Wc) (*) )
OccupationType | 3844 | OccupationType - (X041 3844)
Website adres Attribute of Persoon ( ->) Het adres van een website in de omgeving van het internet. 
( Codification : / / -> )
( Adresse site internet / Internetadresse / Web site address )
Party | WebPageAddress | - (COM 005)
Website adres Attribute of e-Mail ( ->) Het adres van een website in de omgeving van het internet. 
( Codification : / / -> )
( Adresse site internet / Web-Adresse / Website address )
EMail | WebsiteAddress | - (COM 005)
Weder in voege te stellen Coded value in BA gebouw - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeLiabilityBuildingActionType | 5 | GuaranteeLiabilityBuildingActionType - (M700 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Diefstal - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeTheftActionType | 5 | GuaranteeTheftActionType - (M620 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeBrokenWindowsActionType | 5 | GuaranteeBrokenWindowsActionType - (M500 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Waterschade - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeWaterDamagesActionType | 5 | GuaranteeWaterDamagesActionType - (M400 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Indirecte verliezen - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeIndirectLossesActionType | 5 | GuaranteeIndirectLossesActionType - (M800 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Brand en samenhangend gevaar - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeFireAndRelatedActionType | 5 | GuaranteeFireAndRelatedActionType - (M110 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Waarborg - Code actie ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
ActionOnGuaranteeType | 5 | ActionOnGuaranteeType - (P000 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Aardbeving - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeEarthquakeActionType | 5 | GuaranteeEarthquakeActionType - (MC00 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Andere waarborg 3 - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeOther3ActionType | 5 | GuaranteeOther3ActionType - (MW00 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Complementaire specificiteit 6 - actie ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
ParticularityComplementary6ActionType | 5 | ParticularityComplementary6ActionType - (A5F0 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Storm en hagel - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeStormHailActionType | 5 | GuaranteeStormHailActionType - (M200 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Andere waarborg 4 - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeOther4ActionType | 5 | GuaranteeOther4ActionType - (MX00 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
ParticularityComplementary3ActionType | 5 | ParticularityComplementary3ActionType - (A5C0 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Andere waarborg 2 - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeOther2ActionType | 5 | GuaranteeOther2ActionType - (MZ00 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Actiecode op inhoud ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
RiskObjectContentActionType | 5 | RiskObjectContentActionType - (3160 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Bedrijfsschade - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeConsequentialLossesActionType | 5 | GuaranteeConsequentialLossesActionType - (MB00 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
ParticularityComplementary2ActionType | 5 | ParticularityComplementary2ActionType - (A5B0 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Complementaire specificiteit 5 - actie ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
ParticularityComplementary5ActionType | 5 | ParticularityComplementary5ActionType - (A5E0 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Complementaire specificiteit 4 - actie ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
ParticularityComplementary4ActionType | 5 | ParticularityComplementary4ActionType - (A5D0 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Actiecode op gebouw ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
RiskObjectBuildingActionType | 5 | RiskObjectBuildingActionType - (3150 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
ParticularityComplementary1ActionType | 5 | ParticularityComplementary1ActionType - (A5A0 5)
Weder in voege te stellen Coded value in Andere waarborg 1 - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeOther1ActionType | 5 | GuaranteeOther1ActionType - (MY00 5)
Weder in voege treding Coded value in Aard document ( ->)  
( Remise en vigueur / Wiederinkraftsetzung / Reinstatement )
ContractDocumentType | 8 | ContractDocumentType - (EW05 8)
Wederinvoegestelling Entity ( ->) Als aktie. 
( Remise en vigueur / Wiedereinstellung / Reinstatement )
| Reinstatement | - ( )
wederinvoegestelling Coded value in voorstel - type ( ->)  
( remise en vigueur / Wiederinkraftsetzung / Reinstatement )
ProposalType | 3 | ProposalType - (D201 3)
Wederinvoegestelling Coded value in Type wijziging ( ->)  
( Remise en vigueur / Wiederinkraftsetzung / Reinstated )
ContractChangeType | 5 | ContractChangeType - (EW00 5)
Wederinvoegestelling Coded value in Bewerkingscode VERIDASS ( ->)  
( Remise en viqueur / Wiederinkraftsetzung / Reinstatement )
VeridassTransactionType | 11 | VeridassTransactionType - (Z230 11)
Wederinvoegestelling Coded value in Aard bijvoegsel ( ->)  
( Remise en vigueur / Wiederinkraftsetzung / Reinstated )
ContractEndorsementType | 3 | ContractEndorsementType - (EW06 3)
Wederinvoegestellingsdatum Attribute of Contract ( ->) Datum waarop een wederinvoegestelling van kracht gaat. (Niet gebruiken bij de actie maar uitsluitend op contractniveau.) 
( Codification : / / -> )
( Date de remise en vigueur / Datum der Wiederinkraftsetzung / Reinstatement date )
Contract | ReinstatementDate | - (DTM 003)
Wederkerende Coded value in Type premie ( ->)  
( Recursive / Reflexive / Reflexive )
PremiumType | 1 | PremiumType - (1403 1)
Wederkerende inning Attribute of Domiciliëring ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Wederkerende inning / A60C / -> )
( Encaissement récurrent / Inkasso wiederholend / Recurrent collection )
DomicilingDocument | CollectionRecurrentIndicator | DomicilingRecurrentPaymentIndicator - (BIN A60C)
Wedersamenstellingskosten Entity ( ->) Als dekking. Meestal van administratieve gegevens. Deze kunnen na verlies, mits de nodige kosten te maken, terug verzameld en opgemaakt worden.  
( Frais reconstitution / Neukompilierung Aufwendungen / Recompilation expenses )
| RecompilationExpensesCover | - ( 078)
Wedersamenstellingskosten Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de kosten voor de aanschaf en herinvoer van beschadigde of verloren gegane documenten of software en bijhorende informatiedragers. 
( Frais de reconstitution / Wiederaufbau - Kosten / Reconstruction costs )
| ReconstructionCostsGuarantee | - ( 951)
Weduw(e)naar Coded value in Burgerlijke staat ( ->) Toestand van een persoon van wie de echtgenote of de echtgenoot overleden is en die niet hertrouwd is. 
( Veuf/veuve / Witwe(r) / Widow/widower )
CivilStatusType | 3 | CivilStatusType - (A123 3)
Weduw(e)naar Coded value in Slachtoffer - burgelijkestaatskode ( ->)  
( Veuf(ve) / Witwe(r) / Widow/widower )
VictimCivilStatusType | 3 | VictimCivilStatusType - (CL23 3)
Weduwe Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Veuve / Witwe / Widow )
PolicyHolderTitleType | 40 | PolicyHolderTitleType - (A102 40)
weduwe(naar) Coded value in verzekerde - burgelijke staat ( ->)  
( veuf/veuve / Witwe(r) / Widow/widower )
CivilStatusOfInsuredType | 3 | CivilStatusOfInsuredType - (A223 3)
Weduwe(naar) Coded value in Burgerlijke staat van de bestuurder ( ->)  
( Veuf/veuve / Witwe(r) / Widow/widower )
DriverCivilStatusType | 3 | DriverCivilStatusType - (5123 3)
WEEFSELPAPPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENCOLLEUR (TEXTILES) / Encolleur(Textiles) (*) / Encolleur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1972 | OccupationType - (X041 1972)
Weeromstandigheden bouw Coded value in Soort premie (toegevoegd aan verloning) ( ->)  
( Intempéries construction / Wetter-Bedingungen-Bau / Weather conditions construction )
AdvantageWagesAddedBonusType | 3 | AdvantageWagesAddedBonusType - (CQA4 3)
Weeromstandigheden bouw Coded value in Slacht.premies van koll.over bedrag ( ->)  
( Intempéries construction / Wetter-Bedingungen-Bau / Weather conditions construction )
VictimAllowanceCollectiveType | 3 | VictimAllowanceCollectiveType - (CQB4 3)
Weeromstandigheden bouw Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 1 ( ->)  
( Intempéries construction / Wetter-Bedingungen-Bau / Weather conditions construction )
VictimAllowanceOther1Type | 3 | VictimAllowanceOther1Type - (CQD4 3)
Weeromstandigheden bouw Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 2 ( ->)  
( Intempéries construction / Wetter-Bedingungen-Bau / Weather conditions construction )
VictimAllowanceOther2Type | 3 | VictimAllowanceOther2Type - (CQE4 3)
Weeromstandigheden bouw Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 3 ( ->)  
( Intempéries construction / Wetter-Bedingungen-Bau / Weather conditions construction )
VictimAllowanceOther3Type | 3 | VictimAllowanceOther3Type - (CQF4 3)
Weeromstandigheden bouw Coded value in Andere voordelen - kode 2 ( ->)  
( Intempéries construction / Wetter-Bedingungen-Bau / Weather conditions construction )
AdvantagesOtherType2 | 3 | AdvantagesOtherType2 - (CQH4 3)
weeromstandigheden bouw Coded value in Andere voordelen - kode 1 ( ->)  
( Intempéries construction / Wetter-Bedingungen-Bau / Weather conditions construction )
AdvantagesOtherType | 3 | AdvantagesOtherType - (CQG4 3)
Weersverandering Coded value in Oorsprong waterschade ( ->)  
( Changement de temps / Änderung im Wetter / Change In The Weather )
EventWaterDamageOriginType | 4 | EventWaterDamageOriginType - (CM41 4)
Weg Van en Naar het Werk Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de risico’s van ongevallen op de weg van of naar het werk als onderdeel van de verplichte verzekering arbeidsongevallen. Onder deze weg wordt begrepen de gewone weg die de loontrekkende moet afleggen om zich van zijn woonplaats naar de plaats waar het werk wordt uitgevoerd te begeven en omgekeerd. Onder de normale weg worden eveneens begrepen de omwegen die zich opdringen en die redelijkerwijs verantwoord zijn door de verscheidene woonplaatsen en werkplaatsen of door de verschillende plaatsen die worden aangedaan wanneer meerdere personen zich met een zelfde gemeenschappelijk voertuig naar het werk begeven of door het afzetten en ophalen van kinderen aan de school of aan het dagverblijf ... 
( Chemin du Travail / Weg zum und vom Arbeitsplatz / Work route )
| WorkersCompensationRoadToGuarantee | - ( 612)
Weg Van en Naar het Werk (excedent) Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de ongevallen die voorkomen op het traject tussen de woonplaats (verblijfplaats) en de werkplaats, voor het deel dat het wettelijk maximum inzake arbeidsongevallen overschrijdt. De waarborg in overschrijding kan geschieden tot beloop van het werkelijke loon of beperkt worden tot een bedrag vastgelegd voor iedere groep of categorie van verzekerden; het kan gaan om een forfait of om een veelvoud. 
( Chemin du travail (excédent) / Arbeitsweg (Excedentes) / Excedent Work Route )
| CollectiveExcedentWorkTo | - ( 622)
Weg van naar werk Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chemin du travail / Arbeitsweg / Work route )
GuaranteeCode | Q20 | GuaranteeCode - (C6B1 Q20)
Weg van naar werk Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chemin du travail / Arbeitsweg / Work route )
GuaranteeCode | 620 | GuaranteeCode - (C6B1 620)
Weg werk Coded value in Type van ongeval ( ->)  
( Chemin du travail / Arbeitsweg / Work route )
EventAccidentPersonalType2 | 2 | EventAccidentPersonalType2 - (CQ03 2)
Weg werk arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chemin ouvriers / Arbeitsweg - Arbeitnehmer / Workers compensation - route - workers )
GuaranteeCode | 623 | GuaranteeCode - (C6B1 623)
Weg werk arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chemin ouvriers / Arbeitsweg - Arbeitnehmer / Workers compensation - route - workers )
GuaranteeCode | Q23 | GuaranteeCode - (C6B1 Q23)
Weg werk huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chemin-g. de m. / Arbeitsweg - Hausgesinde / Workers compensation - route - domestic servants )
GuaranteeCode | Q21 | GuaranteeCode - (C6B1 Q21)
Weg werk huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chemin-g. de m. / Arbeitsweg - Hausgesinde / Workers compensation - route - domestic servants )
GuaranteeCode | 621 | GuaranteeCode - (C6B1 621)
WEGER (INPAKKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PESEUR (EMBALLAGE) / Peseur(Emballage) (*) / Peseur(Emballage) (*) )
OccupationType | 3612 | OccupationType - (X041 3612)
WEGER (PAKHUIS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PESEUR (ENTREPOTS) / Peseur(Entrepots) (*) / Peseur(Entrepots) (*) )
OccupationType | 3681 | OccupationType - (X041 3681)
WEGER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PESEUR (TABAC) / Peseur(Tabac) (*) / Peseur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3388 | OccupationType - (X041 3388)
WEGER AAN OVEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( BASCULEUR AU FOUR / BasculeurAuFour (*) / BasculeurAuFour (*) )
OccupationType | 2246 | OccupationType - (X041 2246)
Wegstroming brandstof Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Ecoulement de combustible / Auslaufen von Brennstoff / Combustible leak )
ClaimCircumstanceType | 365 | ClaimCircumstanceType - (C221 365)
Wegvoertuig Entity ( ->) Object - Tuig dat aangewend wordt voor de verplaatsing van personen of goederen over de weg. 
( Véhicule routier / Straßenfahrzeug / Roadvehicle )
| RoadVehicle | - ( )
WEGWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CANTONNIER (ROUTE) / Cantonnier(Route) (*) / Cantonnier(Route) (*) )
OccupationType | 2810 | OccupationType - (X041 2810)
Weig. bekr. FAO Coded value in Onderwerp/voorwerp geschil ( ->)  
( Refus entérinement du F.A.T. / Ablehnung Ratifizierung Fonds für Berufsunfälle / Refusal ratification WCF )
EventAccidentDiscussionSubjectType | 11 | EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG 11)
Weigering Coded value in Onderwerp/voorwerp geschil ( ->)  
( Refus / Verweigerung / Refusal )
EventAccidentDiscussionSubjectType | 01 | EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG 01)
Weigering indexering (toestand voor perekwatie) Coded value in Beweging tgv perequatie ( ->)  
( Refus d'indexation (retour à la situation antérieure) / Verweigerung der Indexierung (Rückkehr zu voriger Situation) / Indexation refused (return to former situation) )
CurrentaccountLineFollowingEqualizationType | 2 | CurrentaccountLineFollowingEqualizationType - (1025 2)
Weigering van dekking op inititief van de maatschappij Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Refus de couverture à l'initiative de la compagnie / Verweigerung der Abdeckung auf Initiative der Versicherer / Refusal of coverage on the initiative of the company )
RegistrationReasonType | 33 | RegistrationReasonType - (Z604 33)
Weigering van teruggezonden kwijting Coded value in Reden terugvragen ( ATK ) ( ->)  
( Refus d'un retour de quittance / Verweigerung einer zurückgesandten Quittung / Refusal to return premium )
PremiumNotificationRemissionReasonType | 1 | PremiumNotificationRemissionReasonType - (B405 1)
Weigering van tussenkomst Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Refus d'intervention / Verweigerung der intervention / Refusal of intervention )
RegistrationReasonType | 16 | RegistrationReasonType - (Z604 16)
Weigering visum Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Refus de visa / Visa-Verweigerung / Visa refusal )
ClaimCircumstanceType | 966 | ClaimCircumstanceType - (C221 966)
Weken Coded value in Slachtoffer - kode periode beroepsancien ( ->)  
( Semaines / Wochen / Weeks )
VictimProfessionSeniorityType2 | 3 | VictimProfessionSeniorityType2 - (CQ23 3)
Weken Coded value in Slachtoffer - kode periode ancienniteit ( ->)  
( Semaines / Wochen / Weeks )
VictimEmployedSeniorityType | 3 | VictimEmployedSeniorityType - (CQ25 3)
Weken Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 2 ( ->)  
( Semaines / Wochen / Weeks )
AdvantagesOtherPeriodicityType2 | 3 | AdvantagesOtherPeriodicityType2 - (CQH3 3)
Weken Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 1 ( ->)  
( Semaines / Wochen / Weeks )
AdvantagesOtherPeriodicityType | 3 | AdvantagesOtherPeriodicityType - (CQG3 3)
Weken Coded value in Slachtoffer - kode periode anc.beroep ( ->)  
( Semaines / Wochen / Weeks )
VictimProfessionSeniorityType | 3 | VictimProfessionSeniorityType - (CQ29 3)
Weken Coded value in Slachtoffer - kode periode ancienniteit ( ->)  
( Semaines / Wochen / Weeks )
VictimBranchEmployedSeniorityType | 3 | VictimBranchEmployedSeniorityType - (CQ27 3)
WEKER (GISTFABRICAGE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACERATEUR (LEVURERIE) / Macerateur(Levurerie) (*) / Macerateur(Levurerie) (*) )
OccupationType | 3133 | OccupationType - (X041 3133)
WEKER (LEERLOOIERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EFFLEUREUR (PEAUX - CUIR) / Effleureur(Peaux-Cuir) (*) / Effleureur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3518 | OccupationType - (X041 3518)
WEKER (MOUTERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TREMPEUR (MALTERIE) / Trempeur(Malterie) (*) / Trempeur(Malterie) (*) )
OccupationType | 3126 | OccupationType - (X041 3126)
weledelhooggeboren Ridder Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Chevalier / sehr geehrter Herr / dear Sir )
CorrespondentEndAdresseeType | 010 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 010)
Welke zijn de verzekeraar en de aanwezige waarborgen? Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Le nom de la cie d'assurances, et l'étendue des garanties ? / Was sind der Versicherer und was die Garantien? / Which are the insurer and the guarantees present? )
MessageClaimInsurerMsbType | 32 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 32)
Welke zijn uw regelingsinzichten? Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Intentions de rêglement de cette affaire ? / Was sind Ihre Regelung Erkenntnisse? / What are your settlement intentions? )
MessageClaimInsurerMsbType | 11 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 11)
WELVER (BANDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GABLEUR DE PNEUS / GableurDePneus (*) / GableurDePneus (*) )
OccupationType | 3444 | OccupationType - (X041 3444)
Werf Entity ( ->) Terrein in opbouw. 
( Chantier / Baugelände / Constructionsite )
| ConstructionSite | - ( )
WERFCONDUCTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE TRAVAUX / ConducteurDeTravaux (*) / ConducteurDeTravaux (*) )
OccupationType | 1471 | OccupationType - (X041 1471)
Werfkeet Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Baraquement sur chantier / Bude / Building site shed )
BuildingType | 34 | BuildingType - (3173 34)
WERFLEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF DE CHANTIER / ChefDeChantier (*) / ChefDeChantier (*) )
OccupationType | 1480 | OccupationType - (X041 1480)
Werfmateriaal en niet-ingeschreven gemotoriseerde vtgn Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - Machines, uitrusting en niet ingeschreven werfvoertuigen, als onderdelen van een werf in uitvoering. 
( Engin(s) chantier et véh(s) automoteur(s) non immatriculé(s) / Maschinen und Geräte au dem Baugelände / Construction site engines and vehicles )
| SiteEquipmentAndVehicles | - ( )
Werfmaterieel Entity ( ->) Als dekking. De werkmiddelen, de gereedschappen, de uitrusting aanwezig op een (bouw-)werf. 
( Matériel de chantier / Werft - Baumaschinen / Yard equipment )
| YardEquipmentCover | - ( 169)
WERFOPZICHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SURVEILLANT DE TRAVAUX / SurveillantDeTravaux (*) / SurveillantDeTravaux (*) )
OccupationType | 1472 | OccupationType - (X041 1472)
Werfplaats Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Chantier / Baustelle / Building site )
VehicleUsageType | 95 | VehicleUsageType - (5200 95)
Werfplaats en openbare weg Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Chantier et voie publique / Baustelle und öffentliche Straße / Building site and public highway )
VehicleUsageType | 94 | VehicleUsageType - (5200 94)
werk- en doorgangsoppervlakten Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( surfaces de travail et de circulation / Arbeitsflächen und Transit-Arbeitsflächen / Working- and transit-surfaces )
ActivityEquipmentType | 510 | ActivityEquipmentType - (CQ79 510)
WERKANALIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANALYSTE DU TRAVAIL / AnalysteDuTravail (*) / AnalysteDuTravail (*) )
OccupationType | 601 | OccupationType - (X041 601)
Werkelijk document - te behandelen Coded value in Verzendingstype ( ->)  
( Document réel - à traiter / Richtiges document / Real document - to be treated )
ExchangeType | 1 | ExchangeType - (EA05 1)
Werkelijke waarde Coded value in Type verzekerde waarde ( ->)  
( Valeur réelle / Richtiges Wert / Real value )
BuildingValueInsuredType | 2 | BuildingValueInsuredType - (3157 2)
Werkelijke waarde Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Valeur réelle / Realwert / Actual value )
VehicleValueInsuredType2 | 1 | VehicleValueInsuredType2 - (5580 1)
Werkelijke waarde Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->) Geschatte waarde van het voertuig voor het ongeval (schatting van de expert na het ongeval). 
( Valeur réelle / Realwert / Real value )
VehicleValueInsuredType | 1 | VehicleValueInsuredType - (5400 1)
Werken met open vlam, laswerken Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Travail avec flamme / Schweißarbeiten / Welding operation )
ClaimCircumstanceType | 314 | ClaimCircumstanceType - (C221 314)
Werkend vennoot Coded value in Fiscaal statuut ( ->)  
( Associé actif / Aktiver Gesellschafter / Active associate )
FiscalStatusType | 21 | FiscalStatusType - (A175 21)
Werkende vennoot Coded value in Sociaal statuut ( ->)  
( Associé actif / Aktiver Teilhaber / Active associate )
PersonSocialStatusType | 34 | PersonSocialStatusType - (A132 34)
Werkers in de drukkerij, uitgeverij, boe Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Travailleurs de l'imprimerie, édition, r / Arbeitnehmer in der Druckerei, publishing, Buchbinder / Workers in the printing, publishing, book.... )
PolicyHolderOccupationType | 81 | PolicyHolderOccupationType - (A141 81)
Werkers in de scheikundige nijv. en papi Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Travailleurs de l'industrie chimique et / Arbeiter in der chemischen Industrie und Papierindustrie / Workers in the chemical industry and paper industry )
PolicyHolderOccupationType | 84 | PolicyHolderOccupationType - (A141 84)
werkers in de voedings- en dranknijve Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( werkers in de voedings- en dranknijve / Arbeitnehmer in der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie / workers in the food and beverage industry )
InsuredOccupationType | 83900 | InsuredOccupationType - (2111 83900)
Werkers in de voedings- en dranknijverhe Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Travailleurs de l'alimentaire et boisson / Arbeitnehmer in der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie / Workers in the food and beverage industry )
PolicyHolderOccupationType | 83 | PolicyHolderOccupationType - (A141 83)
Werkgever Coded value in Type begunstigde ( ->)  
( Employeur / Arbeitgeber / Employer )
PartyBeneficiaryType | 2 | PartyBeneficiaryType - (C60A 2)
Werkgever Entity ( ->) De werkgever van de betrokkene. 
( Employeur / Arbeitgeber / Employer )
| EmployerOf | - ( 201)
Werkgever Coded value in Bestemmeling van de betaling ( ->)  
( Employeur / Arbeitgeber / Employer )
PaymentAddresseeType | 2 | PaymentAddresseeType - (C60D 2)
Werkgever wenst een geneeskundig onderzoek Attribute of Arbeidsongeval ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Werkgever wenst een medisch onderzoek / CQ05 / -> )
( Employeur souhaite une enquête médicale / Arbeitgeber will eine medizinische Forschung / Employer requests medical examination )
WorkersCompensationClaim | MedicalExaminationRequestedByEmployerIndicator | EmployerMedicalInquiryIndicator - (BIN CQ05)
Werkgeversbijdrage in groepsverzekering Coded value in Oorsprong der premiebetalingen ( ->)  
( Allocation patronale à une assurance groupe / Arbeitsgeber Beitrage im Gruppenversicherung / Employers contribution to group contract )
PremiumFundingType | 03 | PremiumFundingType - (1406 03)
Werkloze Coded value in Fiscaal statuut ( ->)  
( Chômeur / Arbeitsloser / Unemployed )
FiscalStatusType | 13 | FiscalStatusType - (A175 13)
WERKMAN BIJ DE HERVERWARMINGSOVEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER PREPOSE AUX FOURS A RECHAUFFER (ACIERIE) / OuvrierPreposeAuxFoursARechauffer(Acierie) (*) / OuvrierPreposeAuxFoursARechauffer(Acierie) (*) )
OccupationType | 2272 | OccupationType - (X041 2272)
WERKMAN N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOMME DE PEINE N.C.A. / HommeDePeineN.C.A. (*) / HommeDePeineN.C.A. (*) )
OccupationType | 3690 | OccupationType - (X041 3690)
Werknemer Entity ( ->) De werknemer van de betrokkene. 
( Salarié / Mitarbeiter / Employee )
| EmployeeOf | - ( 200)
WERKNEMER IN DE COMMUNICATIESECTOR N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRAVAILLEUR DES COMMUNICATIONS N.C.A. / TravailleurDesCommunicationsN.C.A. (*) / TravailleurDesCommunicationsN.C.A. (*) )
OccupationType | 1676 | OccupationType - (X041 1676)
Werkonderbreking Coded value in Gevolg van de kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Interruption de travail / Arbeitsniederlegung / Work stoppage )
InjurieConsequenceType | 3 | InjurieConsequenceType - (CQ60 3)
Werkongeval Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Accident de travail / Arbeitsunfälle / Work-related accidents )
EventAccidentType | 611 | EventAccidentType - (A1D2 611)
WERKOPVOLGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VERIFICATEUR DE TRAVAUX / VerificateurDeTravaux (*) / VerificateurDeTravaux (*) )
OccupationType | 1473 | OccupationType - (X041 1473)
WERKOPZICHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONTROLEUR DE TRAVAUX / ControleurDeTravaux (*) / ControleurDeTravaux (*) )
OccupationType | 1468 | OccupationType - (X041 1468)
Werkplaats Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Atelier de travail / Werkstätte / Workshop )
BuildingAllocationType | 3 | BuildingAllocationType - (3172 3)
WERKPLUKKER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETOUPIER / Etoupier (*) / Etoupier (*) )
OccupationType | 1857 | OccupationType - (X041 1857)
Werkt voltijds Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Slachtoffer - voltijdse wernemer ? / CQ40 / -> )
( Travail à temps plein / Vollzeit arbeiten / Working full time )
Victim | FullTimeEmploymentIndicator | VictimEmployedFulltimeIndicator - (BIN CQ40)
Werktuigaanhangwagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Remorque à outils / Geräteanhänger / Tool trailer )
VehicleType | OR | VehicleType - (5003 OR)
Werktuigen en Tractoren Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die enkel werktuigen en/of tractoren verzekeren. Hieronder begrepen het landbouwmaterieel, motorploegen, maaimachines, industrieel materieel, heftrucks, vorkliften, kooiapen, laadschoppen, bulldozers, kranen, enz. I 
( Outils et Tracteurs / Werkzeuge und Traktoren / Machinery and Tractors )
ContractPolicyType | 570 | ContractPolicyType - (A502 570)
WERKTUIGKUNDIGE (ZEEVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANICIEN (NAVIGATION MARITIME) / Mecanicien(NavigationMaritime) (*) / Mecanicien(NavigationMaritime) (*) )
OccupationType | 1494 | OccupationType - (X041 1494)
werktuigkundigen (zeevaart) Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( officiers mecaniciens (navigation mar / Mechaniker (Nautik) / mechanics (nautical) )
InsuredOccupationType | 60200 | InsuredOccupationType - (2111 60200)
Werkzoekend Coded value in Sociaal statuut ( ->)  
( Demandeur d'emploi / Arbeitsuchender / Job-seeker )
PersonSocialStatusType | 11 | PersonSocialStatusType - (A132 11)
Werpen van stenen door de verzekerde Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Projection de pierres par l'assuré / Steinwurf durch Versicherten / Insuree threw stones )
ClaimCircumstanceType | 527 | ClaimCircumstanceType - (C221 527)
West Sahara Coded value in Landcode ( ->)  
( Sahara Occidental / Westsahara / West Sahara )
CountryType | EH | CountryType - (519B EH)
Westkust Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Westkust / WESTKUST / WESTKUST )
PoliceCoveredZoneCode | 5461 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5461)
WEST-LIMBURG Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( WEST-LIMBURG / WEST-LIMBURG / WEST-LIMBURG )
PoliceCoveredZoneCode | 5374 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5374)
west-samoa Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( samoa occidentales / Western Samoa / Western samoa )
VictimFATNationalityType | 614 | VictimFATNationalityType - (CL2B 614)
Wet Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Loi / Gesetz Arbeitsunfälle / Workers compensation )
GuaranteeCode | Q10 | GuaranteeCode - (C6B1 Q10)
Wet Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Loi / Gesetz Arbeitsunfälle / Workers compensation )
GuaranteeCode | 610 | GuaranteeCode - (C6B1 610)
Wet arbeiders Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Loi ouvriers / Gesetz Arbeitsunfälle - Arbeitnehmer / Workers compensation - workers )
GuaranteeCode | Q13 | GuaranteeCode - (C6B1 Q13)
Wet arbeiders Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Loi ouvriers / Gesetz Arbeitsunfälle - Arbeitnehmer / Workers compensation - workers )
GuaranteeCode | 613 | GuaranteeCode - (C6B1 613)
Wet bediende Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Loi employes / Gesetz Arbeitsunfälle - Personal / Workers compensation - employees )
GuaranteeCode | Q12 | GuaranteeCode - (C6B1 Q12)
Wet bediende Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Loi employés / Gesetz Arbeitsunfälle - Personal / Workers compensation - employees )
GuaranteeCode | 612 | GuaranteeCode - (C6B1 612)
Wet huispers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Loi-g. de m. / Gesetz Arbeitsunfälle - Hausgesinde / Workers compensation - domestic servants )
GuaranteeCode | 611 | GuaranteeCode - (C6B1 611)
Wet huispers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Loi-g. de m. / Gesetz Arbeitsunfälle - Hausgesinde / Workers compensation - domestic servants )
GuaranteeCode | Q11 | GuaranteeCode - (C6B1 Q11)
Wet werk bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chemin employés / Gesetz Arbeitsweg-unfälle - Personal / Workers compensation - workroute - employees )
GuaranteeCode | 622 | GuaranteeCode - (C6B1 622)
Wet werk bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chemin employés / Gesetz Arbeitsweg-unfälle - Personal / Workers compensation - workroute - employees )
GuaranteeCode | Q22 | GuaranteeCode - (C6B1 Q22)
Wetgevende instanties Coded value in IBP OriginatorType ( ->) Bijvoorbeeld de federale regering, maar ook de BNB en de FSMA.  
( Instances légales / Gesetzgeber / Legislative authorities )
IBPOriginatorType | IBPO-003 | IBPOriginatorType - (IBP5 IBPO-003)
Wetgeving op de sociale verzekering Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd. (Groep van activiteiten "leven") 
( Législation des assurances sociales / Social insurance legislation / Social insurance legislation )
BranchNBBType | 29 | BranchNBBType - (A509 29)
WETSGENEESHEER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEDECIN LEGISTE / MedecinLegiste (*) / MedecinLegiste (*) )
OccupationType | 160 | OccupationType - (X041 160)
Wettelijk geregistreerd persoon Entity ( ->) Identificeert een betrokkene, in deze een persoon met registratie bij een wettelijk erkend orgaan. Een firma, een makelaar, een verzekeraar, een bank, enz. 
( Personne légale enregistrée / Eingetragene juristische person / Registered legal person )
| RegisteredLegalPerson | - ( )
Wettelijk gescheiden Coded value in Burgerlijke staat ( ->) Toestand die van kracht gaat zodra het huwelijk officieel is verbroken door een gerechtelijke uitspraak. 
( Divorcé(e) légalement / Gesetzlich geschieden / Legally divorced )
CivilStatusType | 4 | CivilStatusType - (A123 4)
Wettelijk gescheiden Coded value in Slachtoffer - burgelijkestaatskode ( ->)  
( Divorcé(e) légalement / Gesetzlich geschieden / Legally divorced )
VictimCivilStatusType | 4 | VictimCivilStatusType - (CL23 4)
Wettelijk gescheiden Coded value in Burgerlijke staat van de bestuurder ( ->)  
( Divorcé(e) légalement / Gesetzlich geschieden / Legally divorced )
DriverCivilStatusType | 4 | DriverCivilStatusType - (5123 4)
Wettelijk gescheiden Coded value in verzekerde - burgelijke staat ( ->)  
( divorcé(e) légalement / Gesetzlich geschieden / Legally divorced )
CivilStatusOfInsuredType | 4 | CivilStatusOfInsuredType - (A223 4)
Wettelijk persoon Entity ( ->) Identificeert een betrokkene, in deze een organisatie of instelling. Het gaat over alle andere dan de natuurlijke personen, en dan de groeperingen van personen, natuurlijke of andere. 
( Personne légale / Juristische person / Legal person )
| LegalPerson | - ( )
Wettelijk samenwonend Coded value in Burgerlijke staat ( ->) 20111031 : Toestand waarbij twee personen (van hetzelfde of van verschillende geslacht) samenwonen, en die een verklaring tot wettelijk samenwonen afgelegd hebben bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. - 20081031 : betekenis - wettelijk samenwonend - heractiviatie en opname in versie 5. / - 20080910 : WG Normalisatie : Toestand op basis van een officiële acte, na registratie op de burgerlijke stand, die het samenwonen van twee personen (van hetzelfde of van verschillend geslacht) legaliseert.Voorheen : code 8 had de waarde -Niet van toepassing- en was gedepreciëerd. - 20020429 : betekenis - niet van toepassing - depreciatie en afwezig in versie 4 van die lijst.  
( Cohabitant légalement / Gesetzlich zusammenwohnend / Legally co-inhabitant )
CivilStatusType | 8 | CivilStatusType - (A123 8)
Wettelijke aanpassing Coded value in Aard document ( ->)  
( Adaptation legal / Gesetzliche Anpassung / Legal adjustment )
ContractDocumentType | 9 | ContractDocumentType - (EW05 9)
WEVER (HANDGETOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TISSERAND (METIERS A BRAS) / Tisserand(MetiersABras) (*) / Tisserand(MetiersABras) (*) )
OccupationType | 1997 | OccupationType - (X041 1997)
WEVER (WEEFMACHINE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TISSERAND (MACHINE A TISSER) / Tisserand(MachineATisser) (*) / Tisserand(MachineATisser) (*) )
OccupationType | 1898 | OccupationType - (X041 1898)
wevers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( tisserands, regleurs et preparateurs / Weber / weavers )
InsuredOccupationType | 71300 | InsuredOccupationType - (2111 71300)
Wezenrente/18 jaar Entity ( ->) Als dekking. 
( Rente orphelin / Waisenzulagen / Orphan's allowance )
| OrphansAllowanceCover | - ( 003)
WG Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( RW / WR / WR )
PersonLegalStatusShortType | 77 | PersonLegalStatusShortType - (A134 77)
WGS 84 Coded value in Geografische coördinaten systeem ( ->) Het World Geodetic System 1984 (WGS 84) is het referentiesysteem (geodetisch datum) voor de aarde dat op enkele centimeters gelijk is aan het officiële (maar minder toegankelijke) International Terrestrial Reference System ITRS. / WGS 84 wordt standaard gebruikt door onder andere GPS, hoewel ook andere systemen kunnen worden ingesteld, om te gebruiken met een beschikbare kaart. Daardoor is WGS84 een van de meest gebruikte referentiesystemen. 
( WGS 84 / WGS 84 / WGS 84 )
GeographicalCoordinateSystemType | 1 | GeographicalCoordinateSystemType - (A10M 1)
WICHELROEDELOPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( RADIESTHESISTE / Radiesthesiste (*) / Radiesthesiste (*) )
OccupationType | 1411 | OccupationType - (X041 1411)
Wielbasis (in mm) Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Empattement (in mm) / Radstand (in Mm) / Wheel base (in mm) )
TechnicarData | WheelBaseMeasure | - (QTY 074)
Wij crediteren uw rekening met ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Nous créditons votre compte de ... / Wir schreiben Ihrem Konto mit... / We credit your account with ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 28 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 28)
Wij ondervragen getuigen Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Nous interrogeons les témoins / Wir befragen Zeugen / We interrogate witnesses )
MessageClaimInsurerMsbType | 19 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 19)
Wij sturen U de vermelde copie Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Transmettons copie communication / Wir senden Ihnen die veröffentlichte Kopie / We send you the copy mentionned )
MessageClaimInsurerMsbType | 21C | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 21C)
Wij sturen U dit document terug Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Nous vous restituons ce document / Wir senden Ihnen dieses Dokument zurück / We return you this document )
MessageClaimInsurerMsbType | 23C | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 23C)
Wij sturen U uw copie terug Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Nous vous restituons votre copie / Wir senden Ihnen Ihr Exemplar zurück / We return you your copy )
MessageClaimInsurerMsbType | 21D | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 21D)
Wij sturen U vermeld document terug Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Retournons document communiqué / Wir senden Sie genannte Dokument zurück / We return you the document mentionned )
MessageClaimInsurerMsbType | 30 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 30)
Wij vragen andere schade + bewijs Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Demandons details autres dommages / Wir bitten andere Schaden + Nachweis / We ask for other damage + proof )
MessageClaimInsurerMsbType | 12C | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 12C)
Wij vragen copie expertiseverslag Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Demandons copie P.V. d'expertise / Wir bitten Copie Fachwissen Bericht / We ask for a copy of the assessment report )
MessageClaimInsurerMsbType | 12D | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 12D)
Wij vragen geneesk. getuigschrift Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Demandons un certificat médical / Wir fragen, ärztliches Attest / We ask for a medical certificate )
MessageClaimInsurerMsbType | 12B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 12B)
Wij vragen herstellingsbestek Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Demandons devis détaillé des réparations / Wir bitten Reparatur Besteck / We ask for repair specifications )
MessageClaimInsurerMsbType | 12A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 12A)
WIJ ZENDEN : de bankrekening waarop te vergoeden Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->) Idealiter zijn deze gegevens dan te vinden in de rubriek : > damaged party > uitkering, vergoeding > bestemmeling (van een betaling) : . . . / In Edifact : > DPT+00x > PAT+001 > PTY+030 : RFF+082 en RFF+077 
( NOUS TRANSMETTONS : le compte bancaire pour l'indemnisation / Wir senden: das Bankkonto auf welches zu erstatten / We send: bank account for reimbursement )
MessageClaimBrokerMsbType | 11 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 11)
WIJ ZENDEN : de garage, de hersteller Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->) Idealiter zijn deze gegevens dan te vinden in de rubriek : > damaged party > damage > hersteller : . . . / In Edifact : > DPT+00x > DAM+xxx > PTY+021 : (NME+001 ADR+002 RFF+075 RFF+076 RFF+008 BIN+C320). 
( NOUS TRANSMETTONS : le garage, le réparateur / Wir senden: die Garage - die Werkstatt / We send: garage, repairer )
MessageClaimBrokerMsbType | 14 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 14)
WIJ ZENDEN : het BTW nummer van onze klant Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->) Idealiter zijn deze gegevens dan te vinden in de rubriek : > verzekeringsnemer : . . . / In Edifact : > PTY+003 : RFF+008 
( NOUS TRANSMETTONS : le no TVA du client / Wir senden: die MwSt-Nummer des Kunden / We send: VAT number of our customer )
MessageClaimBrokerMsbType | 12A | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 12A)
WIJ ZENDEN : het nr van het Proces-Verbaal van de politie Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->) Idealiter zijn deze gegevens dan te vinden in de rubriek : > gebeurtenis > tussenkomende overheid > proces-verbaal : . . . / In Edifact : > EVT+998 > PTY+022 > DOC+011 : RFF+009 
( NOUS TRANSMETTONS : le no du PV de police / Wir senden: die Nummer der Minuten der Polizei / We send: police report reference number )
MessageClaimBrokerMsbType | 13 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 13)
WIJ ZENDEN : het percentage recupereerbare BTW Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->) Dat percentage is gedefiniëerd in de qualifier (lijst X038) PCD+060 : Perc. recupereerbaarheid verrekend op de BTW-voet (Schade). / Idealiter zijn deze gegevens dan te vinden in de rubriek : > damaged party : . . . / In Edifact : > DPT+00x : PCD+060 
( NOUS TRANSMETTONS : le pourcentage de récupération TVA / Wir senden: Prozentsatz der erstattungsfähige Mehrwertsteuer / We send: recoverable VAT percentage )
MessageClaimBrokerMsbType | 12B | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 12B)
WIJ ZENDEN : volgende documenten ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->) Dergelijke MSB (schadebericht, 0203) dient om één of meerdere documenten aan de verzekeraar te zenden. De verzekeraar die dit ontvangt, kan de inhoud van de bijlage (technisch bericht, bijlage, 9730) uitlezen en er de specifieke verzonden documenten in terug vinden, inbegrepen hun benamingen, en kan op die basis over de verdere afhandeling beslissen.  
( NOUS TRANSMETTONS : documents mentionnés ... / Wir senden: nächsten Dokumente... / We send: following documents ... )
MessageClaimBrokerMsbType | 15 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 15)
Wij zenden U andere schade klient Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Envoyons détails autres dommages / Wir senden Ihnen andere Schäden dessen Klient / We send: other damages of customer )
MessageClaimInsurerMsbType | 13C | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 13C)
Wij zenden U copie exp. verslag Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Envoyons copie P.V. d'expertise / Wir senden Ihnen die Kopie des Expertisenberichts / We send: copy of the assessment report )
MessageClaimInsurerMsbType | 13D | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 13D)
Wij zenden U dit document Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Nous vous transmettons ce document / Wir senden Ihnen dieses Dokument / We send: this document )
MessageClaimInsurerMsbType | 23B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 23B)
Wij zenden U een bestek Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Envoyons un devis / Wir senden Ihnen einen Reparatur-Kostenvoranschlag / We send: repair specifications )
MessageClaimInsurerMsbType | 13A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 13A)
Wij zenden U een document Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Envoyons document / Wir senden Ihnen eines Document / We send: document )
MessageClaimInsurerMsbType | 13 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 13)
Wij zenden U geneesk. getuigschrift Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Envoyons un certificat medical / Wir senden Ihnen ärztliches Attest / We send: medical certificate )
MessageClaimInsurerMsbType | 13B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 13B)
Wij zenden U Pro-justitia terug Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Nous renvoyons le Pro Justicia / Wir senden Ihnen Pro Justitia zurück / We send: Pro-justitia returned )
MessageClaimInsurerMsbType | 42D | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 42D)
WIJNBOUWER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VITICULTEUR / Viticulteur (*) / Viticulteur (*) )
OccupationType | 1155 | OccupationType - (X041 1155)
WIJNGAARDENIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VIGNERON / Vigneron (*) / Vigneron (*) )
OccupationType | 1154 | OccupationType - (X041 1154)
WIJNKLAARDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COLLEUR DE VINS / ColleurDeVins (*) / ColleurDeVins (*) )
OccupationType | 3139 | OccupationType - (X041 3139)
WIJNMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OENOLOGUE / Oenologue (*) / Oenologue (*) )
OccupationType | 3166 | OccupationType - (X041 3166)
WIJNVATENVULLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMBOUTEILLEUR / Embouteilleur (*) / Embouteilleur (*) )
OccupationType | 3601 | OccupationType - (X041 3601)
Wijze afdrukken documenten Attribute of Contractueel document ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Wijze afdrukken documenten / EW11 / -> )
( Méthode d'impression de documents / Art Dokumentdruck / Manner of document print )
ContractDocument | DocumentPrintMannerCode | DocumentPrintMethodType - (ATT EW11)
Wijze bepaling hoofdbedrag RDR Attribute of Directe regeling (RDR) ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Wijze bepaling hoofdbedrag RDR / CP89 / -> )
( Mode de fixation du principal RDR / Art Bestimmung Hauptbetrag RDR / Manner of definition of "Knock-for-knock" primary amount )
KfkOperation | KfkPrimaryAmountDefinitionMannerCode | AssessmentPrimaryAmountDefinitionType - (ATT CP89)
Wijze expertise Attribute of Schatting ( ->) Een normale expertise, of een controle expertise, en dan van de reparatie, of van de eerste expertise, die dan de normale expertise is (was). 
( Codification : Wijze expertise / C41C / -> )
( Mode d'expertise / Typ der Expertise / Type of assessment )
Assessment | AssessmentModeTypeCode | AssessmentModeType - (ATT C41C)
Wijze uitdrukking vrijstelling Attribute of Vrijstelling ( ->) Duidt aan of de vrijstelling wordt uitgedrukt als een vast bedrag, dan wel als een percentage van de verzekerde waarde. In beide gevallen gaat het echter om een vaste vrijstelling, niet om een vrijstelling als een percentage op het schadebedrag.  
( Codification : Wijze uitdrukking vrijstelling / P11T / -> )
( Manière d’exprimer la franchise / Typ Expression Franchises / Type of excess expression )
Deductible | DeductibleExpressionTypeCode | DeductibleExpressionType - (ATT P11T)
Wijze uitdrukking vrijstelling Attribute of Vrijstelling ( ->) Duidt aan of de vrijstelling wordt uitgedrukt als een vast bedrag, dan wel als een percentage van de verzekerde waarde. In beide gevallen gaat het echter om een vaste vrijstelling, niet om een vrijstelling als een percentage op het schadebedrag.  
( Codification : Berekeningsbasis vrijstelling / P11U / -> )
( Manière d’exprimer la franchise / Typ Expression Selbstbehalt / Type of excess expression )
Deductible | DeductibleCalculusBaseTypeCode | DeductibleCalculusBasisType - (ATT P11U)
Wijze van diefstal Attribute of Diefstal van voertuig ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Wijze van diefstal / CP19 / -> )
( Méthode de vol / Art vom Diebstahl / Manner of theft )
VehicleTheft | TheftMannerCode | TheftMannerType - (ATT CP19)
Wijze van premieberekening Attribute of Premie ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Wijze van premieberekening / A077 / -> )
( Mode de calcul de la prime / Weise der Premiumberechnung / Manner of premium calculation )
Premium | PremiumCalculationMannerCode | PremiumCalculationMannerType - (ATT A077)
Wijze waarop het rijbewijs bekomen werd Attribute of Rijbewijs ( ->) Duidt aan op welke wijze de betrokkene zijn rijbewijs voor de eerste maal behaalde.  
( Codification : Wijze waarop het rijbewijs bekomen werd / 519A / -> )
( Mode d'obtention du permis de conduire / Art und Weise des Erhalts des Führerscheins / Means of obtaining driver's license )
DrivingLicence | ObtainingMannerCode | DriverLicenceObtainingMannerType - (ATT 519A)
Wijzig adres verzekeringsnemer Attribute of Wijziging contract ( ->) Code die aanduidt dat het adres van de verzekeringsnemer verandert met als gevolg dat de ligging van het risico hierdoor wordt beïnvloed.  
( Codification : Wijzig adres verzekeringsnemer / A094 / -> )
( Modifiez adresse preneur / Adresse Versicherungsnehmer ändern / Change policy holder address )
ContractChange | PolicyHolderAddressChangeIndicator | ChangePolicyholderAddressIndicator - (GIS A094)
Wijzig contractgegevens Attribute of Wijziging contract ( ->) Code die aanduidt of de contractgegevens gewijzigd moeten worden.  
( Codification : Wijzig contractgegevens / A09B / -> )
( Modifiez données contractuelles / Vertragsdaten ändern / Change contractual information )
ContractChange | ContractDataChangeIndicator | ChangeContractualInformationIndicator - (GIS A09B)
Wijziging Coded value in Aard document ( ->)  
( Modification / Zusatz / Endorsement )
ContractDocumentType | 4 | ContractDocumentType - (EW05 4)
Wijziging Coded value in Type beweging DISCOVER ( ->)  
( Modification / Änderung / Change )
DiscoverActionType | 4 | DiscoverActionType - (Z270 4)
Wijziging Coded value in Soort transactie R.S.R. ( ->)  
( Modification / Änderung / Change )
RSRTransactionType | 3 | RSRTransactionType - (Z606 3)
Wijziging Coded value in Type beweging op de aanhangwagen ( ->)  
( Modification / Änderung / Change )
VehicleTrailerModificationType | 2 | VehicleTrailerModificationType - (550C 2)
Wijziging Coded value in Reden annulatie van een kwijting ( ->)  
( Modification / Änderung / Change )
PremiumReceiptCancellationReasonType | 3 | PremiumReceiptCancellationReasonType - (B053 3)
Wijziging Coded value in Type beweging ( ->)  
( Modification / Änderung / Modification )
MessageFunctionalityType | 2 | MessageFunctionalityType - (500C 2)
Wijziging Coded value in Beweging in Commercieel programma ( ->)  
( Modification / Änderung / Change )
CommercialProgramMouvementType | 02 | CommercialProgramMouvementType - (A539 02)
Wijziging aan het onderstel ( velgen, ophanging, ... ) Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Modification du train roulant ( jantes, suspensions, ... ) / Änderung des Fahrgestells (Felgen, Aufhängung, ...) / Change to the axle bogey (toe in, suspension…) )
SubObjectRoleType | 005 | SubObjectRoleType - (X068 005)
Wijziging arbeidscontract of beroepsmatig Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Mutation professionnelle/modification contrat emploi / Änderung des Arbeitsvertrags oder Profi-Vertrag / Amendment to contract of employment or professional )
ClaimCircumstanceType | 960 | ClaimCircumstanceType - (C221 960)
Wijziging contract Entity ( ->) Identificeert een actie. 
( Modification du contrat / Änderung der Verträge / Contract change )
| ContractChange | - ( )
Wijziging gegevens voertuig Coded value in Bewerkingscode VERIDASS ( ->)  
( Modification données véhicule / Fahrzeugdaten Änderung / Change to vehicle data )
VeridassTransactionType | 21 | VeridassTransactionType - (Z230 21)
Wijziging kapitalen-risico-waarborgen Coded value in Aard bijvoegsel ( ->)  
( Modification capitaux-risque-garanties / Änderung Kapital-Risiko-Garantien / Capital-risk-guarantee adjustment )
ContractEndorsementType | 1 | ContractEndorsementType - (EW06 1)
Wijziging onderstel(velgen,ophanging...) Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 3 - code ( ->)  
( Modification du train roulant(jantes...) / Frame Änderung (Felgen, Fahrwerk...) / Change to undercarriage (wheels, suspension, ...) )
VehicleTrailerAccessory3Type | 5 | VehicleTrailerAccessory3Type - (565C 5)
Wijziging onderstel(velgen,ophanging...) Coded value in Voertuig - Code toebehoren ( ->)  
( Modification du train roulant(jantes...) / Frame Änderung (Felgen, Fahrwerk...) / Change to undercarriage (wheels, suspension, ...) )
VehicleAccessoriesType | 5 | VehicleAccessoriesType - (560A 5)
Wijziging onderstel(velgen,ophanging...) Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 4 - code ( ->)  
( Modification du train roulant(jantes...) / Frame Änderung (Felgen, Fahrwerk...) / Change to undercarriage (wheels, suspension, ...) )
VehicleTrailerAccessory4Type | 5 | VehicleTrailerAccessory4Type - (565D 5)
Wijziging onderstel(velgen,ophanging...) Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 5 - code ( ->)  
( Modification du train roulant(jantes...) / Frame Änderung (Felgen, Fahrwerk...) / Change to undercarriage (wheels, suspension, ...) )
VehicleTrailerAccessory5Type | 5 | VehicleTrailerAccessory5Type - (565E 5)
Wijziging onderstel(velgen,ophanging...) Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 6 - code ( ->)  
( Modification du train roulant(jantes...) / Frame Änderung (Felgen, Fahrwerk...) / Change to undercarriage (wheels, suspension, ...) )
VehicleTrailerAccessory6Type | 5 | VehicleTrailerAccessory6Type - (565F 5)
Wijziging onderstel(velgen,ophanging...) Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 1 - code ( ->)  
( Modification du train roulant(jantes...) / Frame Änderung (Felgen, Fahrwerk...) / Change to undercarriage (wheels, suspension, ...) )
VehicleTrailerAccessory1Type | 5 | VehicleTrailerAccessory1Type - (565A 5)
Wijziging onderstel(velgen,ophanging...) Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 2 - code ( ->)  
( Modification du train roulant(jantes...) / Frame Änderung (Felgen, Fahrwerk...) / Change to undercarriage (wheels, suspension, ...) )
VehicleTrailerAccessory2Type | 5 | VehicleTrailerAccessory2Type - (565B 5)
Wijziging planning Coded value in Type wijziging ( ->) PG Leven-Individuele 12.06.2008 : wijziging van de planning van de stortingen en, of van de opnemingen. 
( Modification planning / Anderung dessen Planung / Modification of the plan )
ContractChangeType | 14 | ContractChangeType - (EW00 14)
Wijziging referte vloot Coded value in Type wijziging ( ->)  
( Changement de la référence flotte / Änderung Verweis Flotte / Change of fleet reference )
ContractChangeType | 18 | ContractChangeType - (EW00 18)
Wijziging standpunt schade Coded value in Code verrichting ( ->)  
( Modification avis de sinistre / Änderung Position Schaden / Change to damage opinion )
TransactionType | 9 | TransactionType - (8011 9)
Wijziging temperatuur Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Changement température / Überhitzung / Overheating )
ClaimCircumstanceType | 312 | ClaimCircumstanceType - (C221 312)
Wijziging tussenkomende partijen Coded value in Type wijziging ( ->)  
( Modification intervenants / Anderung dessen Vermittler / Modification of intervening parties )
ContractChangeType | 13 | ContractChangeType - (EW00 13)
Wijziging van de waarborgen Coded value in Type wijziging ( ->)  
( Modification des garanties / Änderung der Garantien / Modification of guarantees )
ContractChangeType | 6 | ContractChangeType - (EW00 6)
Wijziging van een modaliteit Coded value in Type wijziging ( ->)  
( Modification d'une modalité / Änderung einer Modalität / Modification of a modality )
ContractChangeType | 9 | ContractChangeType - (EW00 9)
Wijziging van het verzekerd risico Coded value in Type wijziging ( ->)  
( Modification du risque assuré / Änderung des versicherten Risikos / Modification of insured risk )
ContractChangeType | 7 | ContractChangeType - (EW00 7)
Wijziging van temperatuur Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de schade, het verlies van een goed of van een hoeveelheid, als gevolg van een wijziging in de temperatuur, zoals de plotse blootstelling aan warmte, de ontvriezing, de plotse blootstelling aan koude ... 
( Changement de température / Temperaturänderungen / Temperature fluctuation )
| TemperatureChangeGuarantee | - ( 344)
Wijziging waarborgen en verzekerd risico Coded value in Type wijziging ( ->)  
( Modification des garanties et risque assuré / Änderung der Garantien und des versicherten Risikos / Modification of guarantees and insured risk )
ContractChangeType | 1 | ContractChangeType - (EW00 1)
Wijziging wordt aangebracht Coded value in Operatiecode B.R.B. ( ->)  
( Une modification est apportée / Änderung wird vorgenommen / A modification has been made )
BRBOperationType | B | BRBOperationType - (BBRB B)
wijzigingsbijvoegsel Coded value in documentcode - polisaanpassing ( ->)  
( avenant de modification / Anlage zur Änderung / Endorsement (change-) )
ContractAdjustmentType | 2 | ContractAdjustmentType - (EA08 2)
Wil U herstell.-fakt. terugsturen Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Veuillez restituer ce document / Möchten Sie die Reparaturrechnung zurückgeben / Do return the repair-invoice )
MessageClaimInsurerMsbType | 23D | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 23D)
Wild en/of dieren Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Gibier et/ou animal / Wild und/oder Tiere / Game )
ClaimCircumstanceType | 557 | ClaimCircumstanceType - (C221 557)
Wildschade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts gibier / Tierwelt-Schaden / Wildlife damages )
GuaranteeCode | PC0 | GuaranteeCode - (C6B1 PC0)
Wildschade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts gibier / Tierwelt-Schaden / Wildlife damages )
GuaranteeCode | 5C0 | GuaranteeCode - (C6B1 5C0)
Wildschade-aanh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts gibier-rem / Tierwelt-Schaden - Anhänger / Wildlife damages - trailer )
GuaranteeCode | PC2 | GuaranteeCode - (C6B1 PC2)
Wildschade-aanh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts gibier-rem / Tierwelt-Schaden - Anhänger / Wildlife damages - trailer )
GuaranteeCode | 5C2 | GuaranteeCode - (C6B1 5C2)
Wildschade-voert. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts gibier-véh / Tierwelt-Schaden - Kfz / Wildlife damages - vehicle )
GuaranteeCode | 5C1 | GuaranteeCode - (C6B1 5C1)
Wildschade-voert. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts gibier-veh / Tierwelt-Schaden - Kfz / Wildlife damages - vehicle )
GuaranteeCode | PC1 | GuaranteeCode - (C6B1 PC1)
Willebroek Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Willebroek / Willebroek / Willebroek )
PoliceCoveredZoneCode | 5357 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5357)
wind of bliksem Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( vent ou foudre / Wind oder Blitz / wind or lightning )
ActivityEquipmentType | 540 | ActivityEquipmentType - (CQ79 540)
WINKELIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUTIQUIER / Boutiquier (*) / Boutiquier (*) )
OccupationType | 975 | OccupationType - (X041 975)
WINKELJUFFROUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEMOISELLE DE MAGASIN / DemoiselleDeMagasin (*) / DemoiselleDeMagasin (*) )
OccupationType | 1082 | OccupationType - (X041 1082)
Winstdeelname Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Participation aux bénéfices / Gewinnbeteiligung / Profit sharing )
| ProfitSharing | - ( )
Winstdeelname leven Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Participation aux bénéfices vie / Leben Gewinnbeteiligung / Life cover profit sharing )
| LifeProfitSharing | - ( )
Winstdeelname overlijden Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Participation aux bénéfices décès / Todesfall-Abdeckung-Gewinnbeteiligung / Decease cover profit sharing )
| DeceaseProfitSharing | - ( )
WISKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( MATHEMATICIEN / Mathematicien (*) / Mathematicien (*) )
OccupationType | 566 | OccupationType - (X041 566)
WISSELAGENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT DE CHANGE / AgentDeChange (*) / AgentDeChange (*) )
OccupationType | 1038 | OccupationType - (X041 1038)
WISSELAMBTENAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CAMBISTE / Cambiste (*) / Cambiste (*) )
OccupationType | 1040 | OccupationType - (X041 1040)
WISSELAMBTENAAR-ARBITRANT Coded value in Type beroep ( ->)  
( CAMBISTE-ARBITRAGISTE / Cambiste-Arbitragiste (*) / Cambiste-Arbitragiste (*) )
OccupationType | 666 | OccupationType - (X041 666)
Wisselkoers basis Attribute of Contract ( ->) Bevat de munteenheid en de koers van de vertrekmunt van een muntomzetting. Te gebruiken samen met -wisselkoers doel- (edifact MOA 160) (dit hier is edifact MOA 159). 
( Codification : / / -> )
( Taux de change de base / Wechselkurs-Grundlage / Exchange rate base )
Contract | CurrencyConversionBase | - ( )
Wisselkoers doel Attribute of Contract ( ->) Bevat de munteenheid en de koers van de doelmunt van een muntomzetting. Te gebruiken samen met MOA 159. 
( Codification : / / -> )
( Taux de change final / Wechselkurs-Ziel / Final exchange rate )
Contract | CurrencyConversionTarget | - ( )
WISSELWACHTER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENVOYEUR (MINES) / Envoyeur(Mines) (*) / Envoyeur(Mines) (*) )
OccupationType | 1751 | OccupationType - (X041 1751)
WISSELWACHTER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIGUILLEUR (CHEMINS DE FER) / Aiguilleur(CheminsDeFer) (*) / Aiguilleur(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1619 | OccupationType - (X041 1619)
WISSELWACHTER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT DE MANOEUVRE (CHEMINS DE FER) / AgentDeManoeuvre(CheminsDeFer) (*) / AgentDeManoeuvre(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1620 | OccupationType - (X041 1620)
Wit Coded value in Kleur van het voertuig ( ->)  
( Blanc / Weiss / White )
VehicleColourType | C | VehicleColourType - (5019 C)
WITLOOIER (HUIDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEGISSIER (PEAUX) / Megissier(Peaux) (*) / Megissier(Peaux) (*) )
OccupationType | 3484 | OccupationType - (X041 3484)
WOKRA Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( WOKRA / WOKRA / WOKRA )
PoliceCoveredZoneCode | 5401 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5401)
WOLBREKER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPAILLEUR DE LAINE / EpailleurDeLaine (*) / EpailleurDeLaine (*) )
OccupationType | 1831 | OccupationType - (X041 1831)
WOLKAARDER-LADER (KAMWOL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEBOURREUR DE CARDES / DebourreurDeCardes (*) / DebourreurDeCardes (*) )
OccupationType | 1834 | OccupationType - (X041 1834)
Wolkenkrabber Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Gratte-ciel / Wolkenkratzer / skyscraper )
BuildingType | 05 | BuildingType - (3173 05)
WOLREINIGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BATTEUR (LAINE FILATURE) / Batteur(LaineFilature) (*) / Batteur(LaineFilature) (*) )
OccupationType | 1832 | OccupationType - (X041 1832)
WOLREINIGER (KAARDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BANC-BROCHEUR / Banc-Brocheur (*) / Banc-Brocheur (*) )
OccupationType | 1836 | OccupationType - (X041 1836)
WOLWASSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAVEUR DE LAINE / LaveurDeLaine (*) / LaveurDeLaine (*) )
OccupationType | 1837 | OccupationType - (X041 1837)
WOLWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAINIER / Lainier (*) / Lainier (*) )
OccupationType | 1828 | OccupationType - (X041 1828)
Woning Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - eigendom - constructie (onroerend goed) bestemd voor privaat gebruik, als woning. 
( Habitation / Wohnung / Dwelling )
| Dwelling | - ( )
Wooncaravan Coded value in Type woning - detail ( ->) Verplaatsbare constructie dienstig voor de huisvesting van personen samenlevend in familiaal verband. 
( Caravane résidentielle / Wohnwagen mit festem Standplatz / Residential caravan )
BuildingResidenceDetailType | 4 | BuildingResidenceDetailType - (3171 4)
Wooncaravan Coded value in Type woning ( ->) Verplaatsbare constructie dienstig voor de huisvesting van personen samenlevend in familiaal verband. 
( Caravane résidentielle / Hauptwohsitz Wohnwagen / Residential caravan )
BuildingDwellingType | 8 | BuildingDwellingType - (3170 8)
Woonplaats Coded value in Code plaats van expertisering ( ->)  
( Domicile / Wohnort / Residence )
AssessmentLocationType | 01 | AssessmentLocationType - (C33A 01)
Woonwagen - stacaravan (residentieel) Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - eigendom - verplaatsbare constructie (grensgeval onroerend goed). 
( Caravane - Roulotte (résidentielle) / Wohnwagen - Caravan mit festem Standplatz / Caravan )
| ResidentialCaravan | - ( )
Wordt een niet-professionele activiteit uitgevoerd Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Est-ce une activité non-professionnelle est exécutée / Wirt einenicht-professionelle Aktivität ausgeführt / Is a non-professional activity been executed )
| NonProfessionalActivityExecutedDeclaration | - (QRS 2135)
Wordt een professionele activiteit uitgevoerd Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Est-ce une activité professionnelle est exécutée / Wirt eine professionelle Aktivität ausgeführt / Is a professional activity been executed )
| ProfessionalActivityExecutedDeclaration | - (QRS 2130)
WORSTENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SAUCISSONNIER / Saucissonnier (*) / Saucissonnier (*) )
OccupationType | 3191 | OccupationType - (X041 3191)
WORSTENVULLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( POUSSEUR DE SAUCISSES / PousseurDeSaucisses (*) / PousseurDeSaucisses (*) )
OccupationType | 3188 | OccupationType - (X041 3188)
WRIBBELAAR (TEXTIELVEZELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRISEUR (FIBRES TEXTILES) / Briseur(FibresTextiles) (*) / Briseur(FibresTextiles) (*) )
OccupationType | 1853 | OccupationType - (X041 1853)
WRINGER VAN VOEDINGSOLIE (GRANEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TORDEUR D'HUILES ALIMENTAIRES (GRAINS) / TordeurD'HuilesAlimentaires(Grains) (*) / TordeurD'HuilesAlimentaires(Grains) (*) )
OccupationType | 3026 | OccupationType - (X041 3026)
WRONGENMAAKSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPISSEUR (FILATURE) / Episseur(Filature) (*) / Episseur(Filature) (*) )
OccupationType | 1869 | OccupationType - (X041 1869)
WVTA-code Nummer Attribute of Wegvoertuig ( ->) Whole Vehicle Type Approval - Variante : 25 posities. De volledige WVTA is 100 posities lang, waarvan 40 posities voor het Nummer, 25 voor de WVTA-Variant, en 35 voor de WVTA-Version. 
( Codification : / / -> )
( WVTA-code Numéro / WVTA-code Nummer / WVTA-code Number )
RoadVehicle | WVTANumberIdentifier | - (RFF 090)
WVTA-code Variante Attribute of Wegvoertuig ( ->) Whole Vehicle Type Approval - Variante : 25 posities. De volledige WVTA is 100 posities lang, waarvan 40 posities voor het Nummer, 25 voor de WVTA-Variant, en 35 voor de WVTA-Version. 
( Codification : / / -> )
( WVTA-code Variante / WVTA-code Variante / WVTA-code Variant )
RoadVehicle | WVTAVariantIdentifier | - (RFF 088)
WVTA-code Versie Attribute of Wegvoertuig ( ->) Whole Vehicle Type Approval - Variante : 25 posities. De volledige WVTA is 100 posities lang, waarvan 40 posities voor het Nummer, 25 voor de WVTA-Variant, en 35 voor de WVTA-Version. 
( Codification : / / -> )
( WVTA-code Version / WVTA-code Version / WVTA-code Version )
RoadVehicle | WVTAVersionIdentifier | - (RFF 089)