> Sectoral Recommendations

Sectoral Recommendations
Sectorale Aanbevelingen Recommandations Sectorielles

16.10.2014 - Een "Gemengde WerkGroep Witte Map" beslist wat er behouden blijft van de "Witte Map" die op dat ogenblik bestaat in een laatste versie die dateert van juni 1999.
Omwille van de historiek behouden we die vroegere documentatie hier.
16.10.2014 - Un "Groupe de Travail Mixte Recueil Blanc" décide sur le contenu de ce "Recueil Blanc" comme existant dans une dernière version datant de juin 1999.
Pour l'historique, nous sauvegardons cette ancienne documenation ici.

Deze aanbevelingen worden gegroepeerd.
We onderscheiden:
- de Normalisatie als proces
- de Portefeuille of "Zakenbundel"
- de Communicatie
- het Productie-beheer
- het Schade-beheer
- de Boekhouding en de financiële stukken.

Ces recommandations sont regroupées.
Nous distinguons:
- la Normalisation en tant que processus
- le Portefeuille
- la Communication
- la gestion-Production
- la gestion-Sinistres
- la Comptabilité et les documents comptables ou financiers
.

Enkele aanbevelingen werden niet langer weerhouden.
(Het gaat over de vroegere nummers 23, 24, 25 en 28.
Hier moet dus geen rekening meer mee gehouden worden.)

Quelques recommandations n'ont pas été rentenues.
(Ce sont les anciens numéros 23, 24, 25 et 28.
Vous ne devez donc plus en tenir compte.)

De Normalisatie als proces La Normalisation en tant que processus

De vroegere "aanbeveling 01 - Telecommunicatie" is nu integraal vervangen door de SLA/1, SLA/2 en SLA/3 ("Service Level Agreements").

Deze drie teksten, inbegrepen een vierde tekst als bijkomende introductie, zijn beschikbaar op de home-pagina van de Telebib2 website onder "SLAs / CONVENTIONS".

La "recommandation 01 - Télécommunication" antérieure est maintenant remplacée intégralement par les SLA/1, SLA/2 et SLA/3 ("Service Level Agreements").

Ces trois textes, y compris un quatrième texte d'introduction complémentaire, sont disponibles à la première page du site-web Telebib2, sous "SLAs / CONVENTIONS".

De Portefeuille Le Portefeuille

Eerste wat terminologie en definities; ons jargon.
Domein - Polis-Type - Risico-Object - Waarborg
Product - Formule
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 31)
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 32 - Nog meer tekst en uitleg over het Polis-Type.)

D'abord un peu de terminologie et des définitions; notre jargon.
Domaine - Type de Police - Objet de Risque - Garantie
Produit - Formule
Recommandation (l'ancienne recommandation 31)
Recommandation (l'ancienne recommandation 32 - Plus d'explications et commentaires sur le Type de Police.)

Algemene polisvoorwaarden: genormaliseerde referenties.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 33)

Références normalisées des Conditions Générales.
Recommandation (l'ancienne recommandation 33)

Polisnummers en schade-dossier-nummers: identieke weergave van die referenties op alle stukken die de verzekeraar uitgeeft.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 22)

Les numéro de police et numéro de dossier-sinistre: reproduction identique de ces références sur tous les documents émis par l'assureur.
Recommandation (l'ancienne recommandation 22)

De vermelding van de referte van het stuk bij de tussenpersoon op de/alle stukken.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 17)

Mentionner la référence de la pièce chez l'intermédiaire sur les pièces émises.
Recommandation (l'ancienne recommandation 17)

De structuur en de inhoud van de bijzondere voorwaarden van een polis.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 26)

La structure et le contenu des conditions particulières d'une police.
Recommandation (l'ancienne recommandation 26)

De portefeuillestaat voor tussenpersonen met automatische gegevensverwerking (de vroegere aanbeveling 11),
en de portefeuillestaat voor tussenpersonen zonder automatische gegevensverwerking (de vroegere aanbeveling 12).
De basis van de portefeuillestaat is nu, in 2015, de MCI M0114 "Contract, polisbeeld (portefeuilleoverzicht)" en de daarvan afgeleide MIG (Message Content Inventory en Message Implementation Guide).
Aanbeveling (een nieuwe aanbeveling 12).

Le relevé de portefeuille pour les intermédiaires informatisés (l'ancienne recommandation 11),
et le relevé de portefeuille pour les intemédiaires non-informatisés (l'ancienne recommandation 12).
La base du relevé de portefeuille est maintenant, en 2015, le MCI M0114 "Contrat, image de police (relevé de portefeuille" et le MIG en résultant (Message Content Inventory et Message Implementation Guide).
Recommandation (une nouvelle recommandation 12).

De berekening van het controlecijfer van een alfa-numerieke referentie met MODULO 97.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 29)

Le calcul du chiffre de contrôle par MODULO 97 sur une référence alpha-numérique.
Recommandation (l'ancienne recommandation 29)

Het gebruik van indexen met het oog op premies die (al of niet regelmatig) gewijzigd worden.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 34)

L'utilisation des indices en vue des primes subissant des variations plus ou moins réguliers.
Recommandation (l'ancienne recommandation 34)

De vermelding van de datum van uitgifte op alle stukken.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 15)

L'indication de la date d'établissement sur toute pièce émise.
Recommandation (l'ancienne recommandation 15)

De Communicatie La Communication

Efficiënte communicatie tussen actoren binnen onze sector.
Tussenpersonen en verzekeraars, verzekeraars onderling, ...
In alle gevallen waar het op basis van onze normen gestructureerde bericht via informatica tot de mogelijkheden behoort, is dit de eerste, de preferente keuze.
Alle andere methoden komen slechts in 2de rang (e-mail, fax, ...).
De voornaamste reden is dat de routing (de interne post-bedeling bij de ontvanger) op deze manier het vlotst te organiseren is.
In een aantal gevallen kan men zelfs verder gaan dan deze zuivere routing, en het werk van de bestemmeling-beheerder nog beter aansturen en/of voorbereiden.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 27)

Efficacité de la communication entre les acteurs de notre secteur.
Intermédiaires et assureurs, assureurs entre-eux, ...
A chaque fois, dés que le message informatique et structuré sur base de nos normes fait partie des possibilités, ceci est le premier choix, la préférence absolue.
Toute autre méthode ne vient qu'en 2ième ordre (e-mail, fax, ...).
La raison principale est que le routage (la distribution du courrier, interne chez le destinataire) peut être organisé le mieux, le plus aisément.
Dans bon nombre de cas on peut même aller plus loin que ce simple routage; on peut préparer et/ou diriger d'avantage le travail du destinataire-gestionnaire.
Recommandation (l'ancienne recommandation 27)

Het Productie-beheer La gestion-Production

Het is nuttig dat men de ontstaansredenen van een bijvoegsel snel en vlot kan inschatten.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 18)

Il est bien utile de reconnaître aisément la raison de création d'un avenant quelconque.
Recommandation (l'ancienne recommandation 18)

Het type-formulier "MPB" productie-bericht is geëvolueerd van een papieren implementatie naar een implementatie binnen de informatica systemen. We denken dat deze evolutie nog steeds bezig is.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 13)
Bijkomend wordt het "Bericht van wijziging - motorrijtuigen" nu in een bredere context bekeken en is het bruikbaar voor alle types risico-objecten.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 6)

Le formulaire "MPB" message production a évolué d'une implémentation sur papier jusqu'à une implémentation en sein des systèmes informatiques. Nous sommes d'avis que cette évolution n'est toujours pas finie.
Recommandation (l'ancienne recommandation 13)
En plus, l'ancien "Avis de modification - véhicules automoteurs" est maintenant élaboré dans un contexte plus large et est utilisable pour tout type d'objet de risque.
Recommandation (l'ancienne recommandation 6)

Wanneer de premie van een contract rond een vervaldag gewijzigd wordt.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 10)

Quand une modification de prime intervient aux alentours d'une date d'échéance d'un contrat.
Recommandation (l'ancienne recommandation 10)

Het bericht van wijziging van verzekeringstussenpersoon.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 8)
In de praktijk is dit één van de "Gedragsregels" gedocumenteerd op de website www.assuralia.be.

L'avis de changement d'intermédiaire d'assurances.
Recommandation (l'ancienne recommandation 8)
En pratique, c'est une des "Règles de conduite" documentées sur le site-web www.assuralia.be.

De groene kaart.
We moeten hier de regels van het BBAV volgen. We hebben de circulaires en voorbeelden verzameld in een zip-bestand.
We vergelijken dit ook met de gegevens zoals we deze kennen binnen Telebib2.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 30)

La carte verte (The motorised vehicle liability insurance certificate).
Nous devons suivre les directives du BBAA. nous avons rassemblé les circulaires et exemples dans un fichier de type zip.
En plus, nous comparons ceci avec les données comme connues en sein du Telebib2.
Recommandation (l'ancienne recommandation 30)

De staat van wedden en lonen.
Er bestaan vandaag electronische stromen tussen de verzekeraars en de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. De tussenpersonen zijn hier in de praktijk niet in betrokken.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 16)

L'état des salaires et appointements.
Un flux d'informations existe entre les assureurs et la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Les intermédiaires n'y interniennent pas.
Recommandation (l'ancienne recommandation 16)

Het Schade-beheer La gestion-Sinistres

Het type-formulier "MSB" schade-bericht is eveneens geëvolueerd van een papieren implementatie naar een implementatie binnen de informatica systemen. We denken ook hier dat deze evolutie nog steeds bezig is.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 7)

Le formulaire "MSB" message sinistre a lui aussi évolué d'une implémentation sur papier jusqu'à une implémentation en sein des systèmes informatiques. Ici aussi nous sommes d'avis que cette évolution n'est toujours pas finie.
Recommandation (l'ancienne recommandation 7)

De Boekhouding en de financiële stukken la Comptabilité et les documents comptables ou financiers

Van de verzekeringsonderneming naar de tussenpersoon: het "Contant-Borderel".
Polissen komen te ontstaan of worden gewijzigd: er ontstaat dan een (meestal) te betalen premie. De inning van die premie gebeurt door de verzekeraar of door de tussenpersoon.
Voor beide gevallen informeert de verzekeraar de tussenpersoon hierover wat betreft de boekhouding.
En dan gebeuren er ook nog uitbetalingen in schade-dossiers.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 21)

De l'entreprise d'assurances envers l'intermédiaire: le "Bordereau de comptant".
En général, les contrats d'assurances (polices) sont créés ou modifiés: a ce moment est générée une prime (généralement) à encaisser. Cet encaissement est effectué par l'assureur ou par l'intermédiaire.
Dans tous les cas l'assureur en informe l'intermédiaire.
En plus, se font des déboursements dans des dossiers sinistres.
Recommandation (l'ancienne recommandation 21)

Van de verzekeringsonderneming naar de tussenpersoon: het "Termijn-Borderel".
Polissen komen in het algemeen periodiek op vervaldag: er ontstaat dan een te betalen premie. De inning van die premie gebeurt door de verzekeraar of door de tussenpersoon. Voor beide gevallen informeert de verzekeraar de tussenpersoon hierover wat betreft de boekhouding.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 05)

De l'entreprise d'assurances envers l'intermédiaire: le "Bordereau Terme".
En général, les contrats d'assurances (polices) arrivent à échéance: a ce moment est générée une prime à encaisser. Cet encaissement est effectué par l'assureur ou par l'intermédiaire. Dans tous les cas l'assureur en informe l'intermédiaire.
Recommandation (l'ancienne recommandation 05)

Van de verzekeringsonderneming naar de tussenpersoon: het "Bericht van contante" en/of het "Vervaldag-bericht".
Polissen genereren te betalen premies. De inning van die premie gebeurt door de verzekeraar of door de tussenpersoon. In beide gevallen informeert de verzekeraar de tussenpersoon hier in detail over.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 09)

De l'entreprise d'assurances envers l'intermédiaire: le "Avis de comptant" et/ou le "Avis d'échéance".
Les contrats d'assurances (polices) génèrent des primes à encaisser. Cet encaissement est effectué par l'assureur ou par l'intermédiaire. Dans tous les cas l'assureur en informe l'intermédiaire de manière détaillée.
Recommandation (l'ancienne recommandation 09)

Van de verzekeringsonderneming naar de tussenpersoon: de terugbetaling van een premie(-gedeelte) (een negatieve contante).
Soms moet een (niet verbruikt) premiegedeelte terug aan de verzekeringnemer bezorgd worden. De uitbetaling van die premie gebeurt door de verzekeraar of door de tussenpersoon. In beide gevallen informeert de verzekeraar de tussenpersoon hier over.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 14)

De l'entreprise d'assurances envers l'intermédiaire: le remboursement d'un prorata de prime (le comptant négatif).
Parfois une partie de prime (non consommée) est à remettre en mains du preneur d'assurance. Ce décaissement est effectué par l'assureur ou par l'intermédiaire. Dans tous les cas l'assureur en informe l'intermédiaire.
Recommandation (l'ancienne recommandation 14)

Van de tussenpersoon naar de verzekeringsonderneming: het "Retour Borderel".
Met het belgisch acroniem dat frans en nederlands combineert : "BRB".
De tussenpersoon ontving een te innen kwijting (of een uit te betalen kwijting), en bezorgt deze nu terug aan de verzekeringsonderneming.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 03)

De l'intermédiaire envers l'entreprise d'assurance: le "Bordereau Retour".
Avec l'acronyme typiquement belge combinant français et néerlandais : "BRB".
L'intermédiaire a reçu une quittance à encaisser (ou à rembourser), et rends celle-ci maintenant en mains de l'entreprise d'assurances.
Recommandation (l'ancienne recommandation 03)

Van de verzekeringsonderneming naar de tussenpersoon: het "Rekeninguittreksel Producent".
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 02)

De l'entreprise d'assurance envers l'intermédiaire: le "Extrait de Compte Producteur".
Recommandation (l'ancienne recommandation 02)

Het belang van de boekingsdatum versus de periode van een rekeningtuittreksel.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 19)

L'importance de la date de comptabilisation en vue de l'extrait de compte.
Recommandation (l'ancienne recommandation 19)

Kwijting te betalen aan de verzekeraar, maar betaald aan de tussenpersoon.
Aanbeveling (de vroegere aanbeveling 20)

Quittance payable à l'assureur, mais payée à l'intermédiaire.
Recommandation (l'ancienne recommandation 20)