> Seminars >
Dossier Premies - Details - Aanbevelingen in verband met de bedragen en de samenstelling van de premie     NL   FR   DE   EN    

Een premie is het resultaat van een berekening (de toepassing van een vooraf opgesteld tarief, op een concreet te verzekeren geval) en is samengesteld uit verschillende elementen waarvan sommige wel en andere niet verplicht moeten meegedeeld worden en dit volgens regelgeving eigen aan het domein.
Die berekening gebeurt eesrt en vooral op het niveau van de getarifeerde waarborg, op het niveau van het contract is er dan de cumulering van de bedragen per aanwezige waarborg.
Hier beschrijven we deze verschillende elementen en daarna de reglementering die moet gevolgd worden.

Merk op dat men voor dergelijke analyse kan vertrekken van het eindresultaat dat men dan gaat ontleden, of dat men kan vertrekken van het(de) kleinst mogelijke element(en) en daar dan de andere elementen gaat aan toevoegen ("samenstellen") om zo tot het eindresultaat te komen.
We volgen hier die tweede aanpak.
We vervolledigen elk element met zijn identificatie in het Telebib2/Edifact jargon; het segment en zijn qualifier.


Risicopremie
(Voor een getarifeerde waarborg, het bedrag dat het resultaat is van de toepassing van de technische interestvoet en van het risico op het plaatsvinden van een verzekerde gebeurtenis.)

Aandachtspunt
Dat bedrag (premie-detail) zal men zelden of nooit communiceren aan de buitenwereld. Het is informatie die behoort tot de interne keuken van de verzekeraar.

MOA+102  

Technische lasten
(Voor een getarifeerde waarborg, het bedrag zijnde de technische marge die de verzekeraar voorziet bovenop de "Risicopremie", om zo te komen tot de "Technische premie of zuivere premie".)

Aandachtspunt
Dat bedrag (premie-detail) zal men zelden of nooit communiceren aan de buitenwereld. Het is informatie die behoort tot de interne keuken van de verzekeraar.

MOA+166  

Technische premie of "zuivere premie"
(Voor een getarifeerde waarborg, de som van de bedragen "Risicopremie" en "Technische Lasten". Premie die de verzekeraar nodig heeft om het risico technisch te dekken.)

Aandachtspunt
Dat bedrag (premie-detail) zal men zelden of nooit communiceren aan de buitenwereld. Het is informatie die behoort tot de interne keuken van de verzekeraar.

MOA+061
= (MOA+102 + MOA+166)  

Technische kosten
(Voor een getarifeerde waarborg, het bedrag van de bedrijfskosten (o.a. : schaderegelings-, wervings-, beheers- en administratiekosten), maar zonder het "Commissiebedrag", noch de "Lasten en Kosten".)

Aandachtspunt
Dat bedrag (premie-detail) zal men zelden of nooit communiceren aan de buitenwereld. Het is informatie die behoort tot de interne keuken van de verzekeraar.

MOA+167  

Commissie
(Deel van de premie voor belasting bestemd als vergoeding voor de prestaties van de tussenpersoon.)

In een contract, op niveau contract, de commissie op jaarbasis, de som van de commissies op het niveau van de aanwezige waarborgen..
In een contract, op niveau waarborg, de commissie op jaarbasis.
In een kwijting, op niveau kwijting, de totale commissie voor die kwijting, de som van de commissies op het niveau van de aanwezige waarborgen.
In een kwijting, op niveau waarborg, de commissie voor die kwijting.

Bemerk de hiermee nauw verbonden percentages:
   005 Commissiepercentage
           In een contract, op niveau waarborg.
   015 Percentage commissieloonvermindering
   032 Percentage commissieloonvermeerdering  

MOA+015  

Korting op premie
(De toegestane of verkregen vermindering van de premie.)

Bemerk de hiermee nauw verbonden percentages:
   043 (Getrouwheids-) Bonuspercentage
   019 Percentage premievermindering
   017 Percentage vermindering voor pluraliteit
   029 Percentage tariefafwijking
   018 Percentage premieopslag
   036 Percentage commerciële korting.
           In een contract, op niveau waarborg.
 

MOA+066  

Commercialiseringskosten van de waarborg BA Voertuig
(Voor de waarborg BA Voertuig, de som van de bedragen technische kosten en commissie.)

In AssurMiFID termen - het reglement "kosten en lasten" (KB 02/05/2017) - is dit "het samengevoegde bedrag van het commissieloon, de acquisitiekosten en alle kosten die in deze handelspremie begrepen zijn", in het geval van het specifiek stelsel voor BA-Auto polissen.

Merk op dat hierbij de "netto premie" (MOA+005) = "technische premie" (MOA+061) + "commercialiseringskosten" (MOA+163).

In een contract, op niveau contract, die sommatie op jaarbasis.
In een contract, op niveau waarborg, dat bedrag op jaarbasis.
In een kwijting, op niveau waarborg, dat bedrag voor die kwijting. 

MOA+163
= (MOA+167 + MOA+015)  

Netto premie
(De prijs of iedere vorm van vergoeding die de verzekeringsnemer aan de verzekeraar moet betalen als tegenprestatie voor de dekking van het risico, onder aftrek van de lasten en kosten.)

Voor een getarifeerde waarborg, de som van de bedragen "Technische Premie" plus "Technische Kosten" plus "Commissiebedrag", zijnde de jaar- of enige premie voor belasting.

In een contract.
In een contract, op niveau contract, die sommatie op jaarbasis, het totaal van de netto premies in de aanwezige waarborgen.
In een contract, op niveau waarborg, dat bedrag op jaarbasis.

Bemerk de hiermee nauw verbonden percentages:
   016 Premievoet
           In een contract, op niveau waarborg.  

MOA+005
= (MOA+061 + MOA+167 + MOA+015)  

Netto gefractioneerde premie
(Netto premie gesplitst, voor toevoeging splitsingsopslag.)

In AssurMiFID termen - het reglement "kosten en lasten" (KB 02/05/2017) - is dit "de handelspremie die verschuldigd is voor deze overeenkomst en, in voorkomend geval, de index van kracht op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst", in het geval van het specifiek stelsel voor BA-Auto polissen.

In een kwijting, op niveau kwijting, een totaal.
In een kwijting, op niveau waarborg, dat bedrag.  

MOA+013  

Andere aan de nettopremie toe te voegen kosten
(Voor een getarifeerde waarborg, de som van de bedragen toe te voegen aan de "Netto Premie" andere dan "Lasten" of "Splitsingskosten".
Bijvoorbeeld: premieprovisiekosten bij speciale risico’s (3,695% percentage in voege in 2004).)

In een contract, op niveau contract, die sommatie op jaarbasis.
In een contract, op niveau waarborg, de kost op jaarbasis.
In een kwijting, op niveau kwijting, een totaal.
In een kwijting, op niveau waarborg, de kost voor die kwijting. 

MOA+105  

Splitsingskosten
(Verhoging van de nettopremie als gevolg van de gesplitste betaling van de premie. Deze verhoging kan grondslag van commissie kan zijn.)

In AssurMiFID termen - het reglement "kosten en lasten" (KB 02/05/2017) - is dit "het bedrag van de toeslag voor de gespreide betaling van de premie", in het geval van het specifiek stelsel voor BA-Auto polissen.

Aandachtspunt
Het gegeven (BIN+A691+1) "Berekening commissie op splitsingskosten" = "ja" – in dit geval is MOA+039 geen component van MOA+017, en wel van MOA+167. Deze variatie maakt het geheel echter complexer, en is daarom te vermijden.

In een contract, op niveau contract, die sommatie op jaarbasis.
In een contract, op niveau waarborg, de kost van de splitsing op jaarbasis.
In een kwijting, op niveau kwijting, een totaal.
In een kwijting, op niveau waarborg, de kost van die ene splitsing.

Bemerk de hiermee nauw verbonden percentages:
   003 Splitsingsopslag
   004 Splitsingskorting.

MOA+039  

Kosten
(Voor een getarifeerde waarborg, alle bedragen die los van de nettopremie voor belasting eraan toegevoegd worden, zonder de berekening ervan te beïnvloeden.)

Aandachtspunt
Het gegeven (BIN+A690+1) "Berekening splitsingskosten op taksen en kosten" = "ja" – in dit geval wijkt men erg af van de algemeen aanvaarde logica. Deze variatie maakt het geheel nogmaals complexer, en is te vermijden.

In een contract, op niveau contract, die sommatie op jaarbasis.
In een contract, op niveau waarborg, die kosten op jaarbasis.
In een kwijting, op niveau kwijting, een totaal.
In een kwijting, op niveau waarborg, die kost voor die kwijting.

Bemerk de hiermee nauw verbonden percentages:
   007 kostenpercentage
           In een contract, op niveau waarborg.

MOA+017
= (MOA+105 + MOA+039)  

Netto premie gefractioneerd
(In AssurMiFID termen - het reglement "kosten en lasten" (KB 02/05/2017) - is dit "de handelspremie die betrekking heeft op de overeenkomst, exclusief taksen en bijdragen", in dit geval die gefractionneerde premie inbegrepen die splitsingskosten. Dit in het geval van het algemeen stelsel voor de niet BA-Auto polissen.)

In een contract, op niveau waarborg, die som op jaarbasis.
In een kwijting, op niveau waarborg, die som voor die kwijting.
In een kwijting op hoofdvervaldag, op niveau waarborg, die som voor dat jaar. 

MOA+212
= (MOA+005 + MOA+017)  

Schatting aanwervingskosten waarborgen andere dan BA Auto
(In AssurMiFID termen - het reglement "kosten en lasten" (KB 02/05/2017) - is dit het "geschatte bedrag aanwervingskosten" in het geval van het algemeen stelsel voor de niet BA-Auto polissen.)

Merk op dat dit bedrag niet rechtstreeks tussenkomt in de berekening van de premie.

In een contract, op niveau waarborg, die schatting op jaarbasis.
In een kwijting, op niveau waarborg, die schatting voor die kwijting.
In een kwijting op hoofdvervaldag, op niveau waarborg, die schatting voor dat jaar. 

MOA+210  

Schatting administratiekosten waarborgen andere dan BA Auto
(In AssurMiFID termen - het reglement "kosten en lasten" (KB 02/05/2017) - is dit het "geschatte bedrag administratiekosten" in het geval van het algemeen stelsel voor de niet BA-Auto polissen.)

Merk op dat dit bedrag niet rechtstreeks tussenkomt in de berekening van de premie.

In een contract, op niveau waarborg, die schatting op jaarbasis.
In een kwijting, op niveau waarborg, die schatting voor die kwijting.
In een kwijting op hoofdvervaldag, op niveau waarborg, die schatting voor dat jaar. 

MOA+211  

Lasten
(Voor een getarifeerde waarborg, de som van de verzekeringstaks verhoogd met de andere wettelijke lasten.)

In AssurMiFID termen - het reglement "kosten en lasten" (KB 02/05/2017):
- zijn dit "de taksen en bijdragen die verschuldigd zijn voor deze overeenkomst", in het geval van het specifiek stelsel voor BA-Auto polissen
- en zijn dit "de taksen en bijdragen die verschuldigd zijn voor deze overeenkomst", in het geval van het algemeen stelsel voor de niet BA-Auto polissen.

In een contract, op niveau contract, die sommatie op jaarbasis.
In een contract, op niveau waarborg, die lasten op jaarbasis.
In een kwijting, op niveau kwijting, een totaal.
In een kwijting, op niveau waarborg, die lasten voor die kwijting.

Bemerk de hiermee nauw verbonden percentages:
   006 Lastenpercentage
           In een contract, op niveau waarborg.  

MOA+016  

Lasten en kosten
(Voor een getarifëerde waarborg, de som van de bedragen "Lasten" en "Kosten".)

In een contract, op niveau contract, die sommatie op jaarbasis.
In een contract, op niveau waarborg, die som op jaarbasis.

Bemerk de hiermee nauw verbonden percentages:
   010 Lasten- en kostenpercentage
           In een contract, op niveau waarborg. 

MOA+018
= (MOA+016 + MOA+017)  

Bruto premie
(Voor een getarifëerde waarborg, de som van de bedragen "Netto Premie" en " Lasten en Kosten".)

Als de waarborg een verzameling van getarifiëerde sub-waarborgen is, dan is die "bruto premie" de som van de "bruto premies" op het niveau van die sub-waarborgen.  

MOA+053
= (MOA+005 + MOA+018)  

Totale bruto premie
(In een contract, de som van de "bruto premies" van de waarborgen.)

In een contract, op niveau contract, die sommatie op jaarbasis. 

MOA+053  

Kwijtingkosten
(Forfaitaire kosten aangerekend op de kwijting, doch niet toe te wijzen aan enige premie.)

In een contract, op niveau contract, dat bedrag op jaarbasis.
In een kwijting, op niveau kwijting, een bedrag. 

MOA+100  

Poliskosten
(Forfaitaire kosten voor opmaak van de polis of van het bijvoegsel.)

In een contante kwijting, op niveau kwijting, een totaal.
In een termijnkwijting (opeenvolgende splitsing of jaarlijkse hernieuwing), op niveau kwijting, in principe afwezig. 

MOA+164  

Totaal te betalen
(Som van de totale brutopremie, de kwijtingkosten en de poliskosten.)

In AssurMiFID termen - het reglement "kosten en lasten" (KB 02/05/2017) - is dit het "totaal door de cliënt te betalen bedrag, met name de handelspremie, inclusief taksen en bijdragen" in het geval van het algemeen stelsel voor de niet BA-Auto polissen.

In een contract, op niveau contract, die sommatie op jaarbasis.
In een contante kwijting, op niveau kwijting, een bedrag.
In een termijnkwijting (opeenvolgende splitsing of jaarlijkse hernieuwing), op niveau kwijting, in principe zonder poliskosten.  

MOA+012
= (MOA+053 + MOA+100 + MOA+164)  

Invorderingskosten
(Kosten die door de maatschappij gevorderd worden als gevolg van een onbetaalde totale premie (mogelijk evoluerend).)

 

MOA+049  

Totaal te vorderen
(Som van het totaal te betalen en de invorderingskosten.)

 

MOA+165
= (MOA+012 + MOA+049)  

Aftrekbaar gedeelte levensverzekeringspremie
(Maximum bedrag van de levensverzekeringspremie dat een belastingsplichtige kan aftrekken van zijn belastbaar inkomen.)

In een kwijting, op niveau kwijting, een totaal.
In een kwijting, op niveau waarborg, dat bedrag voor die kwijting (niet voorzien in onze MCI/MIG.)  

MOA+029  

KB 02/05/2017 - Nieuw reglement “kosten en lasten”
Met het Koninklijk Besluit van 2 mei 2017 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 mei) tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor financiële diensten en markten over de informatie inzake de kosten en lasten die de dienstverleners moeten verstrekken aan hun cliënten bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten op het Belgische grondgebied is een einde gekomen aan een lange saga. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

Het reglement “kosten en lasten” geldt voor alle verzekeringen, behalve
- spaar- en beleggingsverzekeringen;
- grote risico’s;
- de tweede pensioenpijler.

De in het reglement opgenomen informatie betreffende de kosten en lasten moet vóór het sluiten van een verzekeringsovereenkomst en op elke vervaldag aan de cliënt worden verstrekt.

Het reglement voorziet in een specifiek stelsel wat betreft de aan de cliënten te verstrekken informatie over de kosten en lasten voor BA-Autopolissen; de bestaande regel is dus behouden.

Zo moet de cliënt voor zijn verzekeringsovereenkomst(en) BA-Auto voor ieder door de polis gedekt risico de volgende informatie ontvangen, afzonderlijk en in euro vermeld:
- de handelspremie die verschuldigd is voor deze overeenkomst en, in voorkomend geval, de index van kracht op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst (MOA+013);
- het samengevoegde bedrag van het commissieloon, de acquisitiekosten en alle kosten die in deze handelspremie begrepen zijn (MOA+163);
- het bedrag van de toeslag voor de gespreide betaling van de premie (MOA+039);
- de taksen en bijdragen die verschuldigd zijn voor deze overeenkomst (MOA+016).

Voor andere verzekeringen voorziet het reglement in een algemeen stelsel. De cliënt moet de volgende informatie ontvangen, afzonderlijk vermeld en uitgedrukt in euro:
- de handelspremie die betrekking heeft op de overeenkomst, exclusief taksen en bijdragen (MOA+212);
- de taksen en bijdragen die verschuldigd zijn voor deze overeenkomst (MOA+016);
- het totaal door de cliënt te betalen bedrag, met name de handelspremie, inclusief taksen en bijdragen (MOA+012);
- een raming van de acquisitiekosten (MOA+210) en administratiekosten (MOA+211) van de handelspremie, exclusief taksen en bijdragen.

De raming van de acquisitiekosten en de administratieve kosten die in de handelspremie begrepen zijn, uitgezonderd taksen en bijdragen, moet berekend worden aan de hand van de bedragen die geboekt zijn in de gedetailleerde resultatenrekening van het laatste boekjaar van de betrokken verzekeringsonderneming als goedgekeurd door haar algemene vergadering.

Deze ramingen worden berekend op het niveau van de tak waartoe de betrokken overeenkomst behoort, behalve voor de takken ziekte, brand en natuurevenementen en algemene BA, waar de ramingen worden berekend op het niveau van de productcategorie.

Zowel voor het speciale stelsel voor de BA-auto als voor het algemene stelsel moet de informatie aan de cliënt een waarschuwing bevatten die onder andere vermeldt dat om verschillende verzekeringsproducten te vergelijken, ook andere elementen in aanmerking moeten genomen worden dan de kosten en lasten.

Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele franchises of de uitsluitingsclausules. De hierboven opgegeven ramingen geven een beter zicht op het premiegedeelte dat wordt aangewend voor de dekking van het risico dat door de verzekeringsovereenkomst wordt gedekt. Het saldo van de premie, na aftrek van de taksen en bijdragen alsook van de acquisitie en administratiekosten, bestaat immers uit het gedeelte van de premie dat wordt aangewend om de contractueel vastgelegde prestaties te verrichten en uit de andere kosten dan hierboven vermeld (waaronder de samengevoegde en onderling gedeelde kosten van de schadegevallen en het beheer ervan). Deze ramingen zijn berekend op grond van de boekhoudkundige gegevens van het laatste boekjaar van de verzekeringsonderneming, als goedgekeurd door haar algemene vergadering.

In geval van een verzekeringsbemiddelingsovereenkomst, ten slotte, moet de cliënt van de dienstverlener ook de relevante informatie ontvangen, afzonderlijk vermeld en in euro.