> Seminars >
Dossier 10-jarige BA - Wijzigingen in de processen, berichten, structuren en gegevens in verband met de dekking van de 10-jarige BA van de aannemers, architecten en andere leveranciers in de bouwsector     NL   FR   DE   EN    

De dekking van de 10-Jarige Aansprakelijkheid van de aannemers, architecten en andere leveranciers in de bouwsector
(BA: Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid)

De wettelijke basis
De wet van 31 mei 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2017 met betrekking tot de verplichte verzekering van de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemers, architecten en andere leveranciers van de bouwsector wijzigt de wet van 20 februari 1939 over de bescherming van de titel en van het beroep van architect. Genoemde Wet is van kracht vanaf 1 juli 2018.

Het toepassingsgebied
Het betreft de onroerende werkzaamheden waarvoor de tussenkomst van de architect verplicht is volgens artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 over de bescherming van de titel en van het beroep van architect (artikel 2 3°).
Deze wet viseert enkel de woning zijnde het gebouw bestemd voor bewoning (artikel 2 4°).
De dekking is geldig voor een periode van 10 jaar vanaf de goedkeuring van de werken en is beperkt tot de stevigheid, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw wanneer de stevigheid en de stabiliteit van de woning gevaar lopen (artikel 3).


Sectorale aanbeveling
De nieuwe processen bedacht door de Werkgroep Normalisatie worden enkel aangestuurd door MPBs uitgewisseld tussen de makelaars en de verzekeraars.
(MPB : Message Production / Productie Bericht : een acroniem dat zowel het Fr als het NL omvat.)
Er is geen nieuw/gewijzigd proces rond de verzending van een antwoordrecord dat een waarborg 10-jarige BA bevat (bijvoorbeeld eentje dat er automatisch een werfattest aan toevoegt).

High level schema van de processen rond de MPBs.
High level view

De definitie van de nodige uitwisselingen en hun inhoud, tussen Datassur en de andere betrokken partijen, is geen onderwerp van aanbeveling vanwege de sectorale Werkgroep Normalisatie.

De makelaar kan de rechtstreekse verzending aanvragen van het attest van de verzekeraar naar de klant, bij middel van de vermelding van het e-mail adres van de gewenste bestemmeling (zie verder de "Gegevens").


Wijzigingen aan de structuur van Telebib2
Een nieuwe rubriek "sub-risico-object" is opgesteld om alle gegevens over de werf te verzenden en om zo een geldig attest te kunnen afleveren.

Die rubriek "Uitgevoerde werken" (SRO+070) kan aan de volgende risico-objecten gehecht worden :
    "Gebouw" (ROD+010)
    "Werf" (ROD+150)
    "Terrein" (ROD+020)
in het geval van een contract van het type "Alle bouwplaatsrisico's"
of
    "Persoon (uitoefenen activiteit)" (ROD+050)
    "Bedrijf (uitoefenen activiteit)" (ROD+051)
in het geval van een contract van het type BA.

(SRO : in het Engels "Subsidiary Risk Object" : Sub-risico-object)
(ROD : in het Engels "Risk Object Description" : Risico-object)

Merk op dat het sub-risico-object "Uitgevoerde werken" gehecht aan/onder de ROD type "uitoefenen activiteit" in principe zo voorkomt in het kader van de abonnementspolissen.
(Een bouwfirma neemt in het kader van haar activiteit "bouwen" een polis die deze activiteit "dekt" en waaraan voor de opeenvolgende aangenomen werken/werven de dekking 10-jarige aansprakelijkheid toegevoegd wordt, en dit werf per werf, met telkens een af te leveren attest, en met één of andere vorm van afrekening op/na het einde van het gedekte jaar, en daarom een "abonnementspolis".)

(Zie de beschrijving van de rubriek SRO+070 onder het risico-object type gebouw, werf, ... .)
(Zie de beschrijving van de rubriek SRO+070 onder het risico-object type uitoefenen activiteit .)

In de context van de 10-jarige aansprakeliikheid :

Deze ROD rubrieken moeten een waarborg "10-jarige aansprakelijkheid" (ICD+442) bevatten, en kunnen dan voor komen in contracten/polissen van het type "10-jarige aansprakelijkheid" (IPD+A502+918).
(ICD : in het Engels "Insurance Coverage Description" of "Guarantee" : Waarborg)
(IPD : in het Engels "Insurance Product Description" : waarin A502 de sectorale waardenlijst "polistype" identifceert, en daarin de waarde/code 918 voor "10-jarige aansprakelijkheid")


Wijzigingen aan de MPB berichten vanwege de makelaar en vanwege de verzekeraar
(MPB : Message Production / Productie Bericht : een acroniem dat zowel het Fr als het NL omvat.)

Twee codes werden toegevoegd omwille van de structuur en de inhoud van die berichten.

MPB makelaar -> verzekeraar (M0123)
Een nieuwe CMPA code 46 "Melding: nieuwe werf in BA10".

Een voorbeeld van een correct bericht
- in het "pure" edifact formaat


- in een leesbare versie
Sender identification = 53857
Recipient identification = 0079
Exchange unit type = 01 Contract
Exchange unit / Action, coded = 0123 | Contract, ProductieBericht (MPB) oorsprong producent
Sender exchange unit identifier =
Recipient exchange unit identifier =
Domain = 07 | BA andere dan particulieren
Exchange unit issue date/time = 201806061257
Exchange unit issuing format = E1 | E1 variabel formaat met variabele inhoud
Exchange unit issuing application =
Exchange unit issuing application version number =
Exchange unit business content description = M0123
Exchange unit business content description version = 10
Aard document = 4 : Wijziging
Type wijziging = 19 : Zie codering productiebericht CMPA of -B
Polistype = 918 : Decennale Aansprakelijkheid
Product = BC1
Aanvangsdatum = 01/05/2018
Hoofdvervaldag = (day and month) 01/01
Duur verderzetting contract = (number of years) 1
Polisnummer = 66998419
Nummer bijvoegsel = 00
Inningswijze termijnkwijtingen = 3 : Maatschappij
Inningswijze contantkwijting = 3 : Maatschappij
Status van de polis = 1 : Lopend
Splitsingscode van de premie = 1 : Jaarlijks
Beheersstap =
    Bestemmeling documenten = 2 : Verzekeringsnemer - digitaal met kopij pdf aan producent
    Code MPB - origine makelaar = 46 : Melding: nieuwe werf in BA10
Verzekeraar =
    0079 (Waarde eigen aan de FSMA)
Tussenpersoon =
    69213 (Maatschappijspecifieke waarde)
    Referte polis tussenpersoon = 3548/00-451-01
Verzekeringsnemer =
    Officiële naam = EntrepriseTest
    Adres =
        Rue de la Station (Street)
        14 (House number)
        A (Box number)
        6852 (Postal code)
        Opont (City name)
        B | België
    Ondernemingsnummer = 0457185744
    E-mail adres = testeur.test@lasempiternelle.be
    Natuurlijk of rechtspersoon = 2 : Rechtspersoon
    Communicatietaal = 1 : Frans
    Nationaliteit = B : Belgische
Bedrijf (uitoefenen activiteit) =
    Code beweging = 1 : Geen wijziging
    Officiële naam = Exploitation
    Ondernemingsnummer = 0457185744
    Beschrijving = Ferronnerie (artisanale) fabrication, montage, ose
    BA Toevertrouwde voorwerpen =
        Actie = 1 : Gedekt/ Aanwezig/Te behouden met eventuele wijziging
        Waarborg complementair = 2 : Neen
        Aanvangsdatum = 01/05/2018
    BA Uitbating =
        Actie = 1 : Gedekt/ Aanwezig/Te behouden met eventuele wijziging
        Waarborg complementair = 2 : Neen
        Formula = PO1
        Aanvangsdatum = 01/05/2018
    BA Na Levering =
        Actie = 1 : Gedekt/ Aanwezig/Te behouden met eventuele wijziging
        Waarborg complementair = 2 : Neen
        Formula = PO2
        Aanvangsdatum = 01/05/2018
    Tienjarige Aansprakelijkheid Gebouw =
        Actie = 1 : Gedekt/ Aanwezig/Te behouden met eventuele wijziging
        Waarborg complementair = 2 : Neen
        Aanvangsdatum = 01/05/2018
    Rechtsbijstand beroep =
        Actie = 1 : Gedekt/ Aanwezig/Te behouden met eventuele wijziging
        Waarborg complementair = 2 : Neen
        Aanvangsdatum = 01/05/2018
    Uitgevoerde werken =
        Risicoligging =
            Rue du test 17 (Street)
            (House number)
            (Box number)
            (Bus/boîte indicator)
            4930 (Address extension)
            1000 (Postal code)
            Bruxelles (City name)
            B | België
        Datum van bouwaanvraag-toelating = 30/05/2018
        Aanvang werken = 26/06/2018
        Datum definitieve oplevering = 26/06/2019
        Tien jaren certificaat - type = 04 : Certificaat - andere
        Aard uitgevoerde werken = 21 : Technieken
        Aard uitgevoerde werken = 19 : Plaatsing van zonne-panelen/ -boilers
        Aard uitgevoerde werken = 22 : Afwerking
        Gebouw bestemd voor individuele bewoning 50%plus oppervlakte = 1 | Ja
        Bedrag raming zonder BTW = 125000,00 EUR
        Kadastrale refertes van het onroerend goed = 21805E0448/00V000
        Referentie van de bouwaanvraag-toelating = URB4870NE
        Architekt =
            Officiële naam =
                NOMTEST (Last name)
                Prenomtest (First name)
            Adres =
                Rue du test (Street)
                48 (House number)
                (Box number
                (Bus/boîte indicator)
                (Address extension)
                4948 (Address identifier)
                1000 (Postal code)
                Bruxelles (City name)
                B | België
            Stamnummer architect = 123456


MPB verzekeraar -> makelaar (M0124)
Een nieuwe CMPB code 47 "Zending: BA10 attest" en een nieuwe code 57 "Zending: aanstelling controle-orgaan" (PTY+036) (*).
(*) Inderdaad; waar eerst 2 nieuwe codes werden toegevoegd, is kort daarna nog een derde code toegevoegd...

Een voorbeeld van een correct bericht
(Dat wil zeggen, het MPB bericht, aangevuld met het afzonderlijke bericht dat de "bijlage" transporteert...
..., met in die bijlage dan ook nog een zuiver denkbeeldige "base64" string - dit stelt dus geen werkelijk pdf-document voor...)
- in het "pure" edifact formaat


- in een leesbare versie
Sender identification = 53857
Recipient identification = 0079
Exchange unit type = 01 | Contract
Exchange unit type version number = 2
Exchange unit / Action, coded = 0124 | Contract, ProductieBericht (MPB) oorsprong verzekeraar
Sender exchange unit identifier =
Recipient exchange unit identifier =
Domain = 07 | BA andere dan particulieren
Application return code =
Error code =
Currency conversion indicator =
Exchange unit issue date/time = 201806061257
Exchange unit issuing format = E1 | E1 variabel formaat met variabele inhoud
Exchange unit issuing application =
Exchange unit issuing application version number =
Exchange unit business content description = M0124
Exchange unit business content description version = 9
Aard document = 4 : Wijziging
Type wijziging = 19 : Zie codering productiebericht CMPA of -B
Polistype = 918 : Decennale Aansprakelijkheid
Product = BC1
Aanvangsdatum = 01/05/2018
Polisnummer = 66998419
Nummer bijvoegsel = 00
GUID van bericht = 12345678901234567890
Status van de polis = 1 : Lopend
Aantal bijgesloten documenten = 1
Beheersstap =
    Bestemmeling documenten = 2 : Verzekeringsnemer - digitaal met kopij pdf aan producent
    Datum (vooropgestelde) van de beheersdaad = 01/05/2018
    MPB-code - origine verzekeringsmaatschappij = 47 : Zending : BA10 attest
Verzekeraar =
    0079 (Waarde eigen aan de FSMA)
Tussenpersoon =
    69213 (Maatschappijspecifieke waarde)
    Referte polis tussenpersoon = 3548/00-451-01
Verzekeringsnemer =
    OfficiŽle naam =
        EntrepriseTest (Last name)
    Adres =
        Rue de la Station (Street)
        14 (House number)
        A (Box number)
        6852 (Postal code)
        Opont (City name)
        B | BelgiŽ
    Ondernemingsnummer = 0457185744
    E-mail adres = testeur.test@lasempiternelle.be
    Natuurlijk of rechtspersoon = 2 : Rechtspersoon
    Communicatietaal = 1 : Frans
    Nationaliteit = B : Belgische
Bedrijf (uitoefenen activiteit) =
    Code beweging = 1 : Geen wijziging
    OfficiŽle naam =
        Exploitation (Last name)
    Ondernemingsnummer = 0457185744
    Beschrijving = Ferronnerie (artisanale) fabrication, montage, ose
    RC Objets confiťs | BA Toevertrouwde voorwerpen =
        Actie = 1 : Gedekt/ Aanwezig/Te behouden met eventuele wijziging
        Waarborg complementair = 2 : Neen
        Aanvangsdatum = 01/05/2018
    BA Uitbating =
        Actie = 1 : Gedekt/ Aanwezig/Te behouden met eventuele wijziging
        Waarborg complementair = 2 : Neen
        Formula = PO1
        Aanvangsdatum = 01/05/2018
    BA Na Levering =
        Actie = 1 : Gedekt/ Aanwezig/Te behouden met eventuele wijziging
        Waarborg complementair = 2 : Neen
        Formula = PO2
        Aanvangsdatum = 01/05/2018
    Tienjarige Aansprakelijkheid Gebouw =
        Actie = 1 : Gedekt/ Aanwezig/Te behouden met eventuele wijziging
        Waarborg complementair = 2 : Neen
        Aanvangsdatum = 01/05/2018
    Rechtsbijstand beroep =
        Actie = 1 : Gedekt/ Aanwezig/Te behouden met eventuele wijziging
        Waarborg complementair = 2 : Neen
        Aanvangsdatum = 01/05/2018
    Uitgevoerde werken =
        Risicoligging =
            Rue du test 17 (Street)
            (House number)
            (Box number)
            (Bus/boÓte indicator)
            4930 (Address extension)
            1000 (Postal code)
            Bruxelles (City name)
            B (Country, coded) : BelgiŽ
        Datum van bouwaanvraag-toelating = 30/05/2018
        Aanvang werken = 26/06/2018
        Datum definitieve oplevering = 26/06/2019
        Tien jaren certificaat - type = 04 : Certificaat - andere
        Aard uitgevoerde werken = 21 : Technieken
        Aard uitgevoerde werken = 19 : Plaatsing van zonne-panelen/ -boilers
        Aard uitgevoerde werken = 22 : Afwerking
        Gebouw bestemd voor individuele bewoning 50%plus oppervlakte = 1 | Ja
        Bedrag raming zonder BTW = 125000,00 EUR
        Kadastrale refertes van het onroerend goed = 21805E0448/00V000
        Referentie van de bouwaanvraag-toelating = URB4870NE
        Architekt =
            OfficiŽle naam =
                NOMTEST (Last name)
                Prenomtest (First name)
            Adres =
                Rue du test (Street)
                48 (House number)
                (Box number)
                (Bus/boÓte indicator)
                4948 (Address identifier)
                1000 (Postal code)
                Bruxelles (City name)
                B (Country, coded) : BelgiŽ
            Stamnummer architect = 123456

Sender identification = 53857
Recipient identification = 0079
Exchange unit type = 97 | Technisch object
Exchange unit type version number = 1
Exchange unit / Action, coded = 9730 | Technisch object, bijgevoegd document
Sender exchange unit identifier =
Recipient exchange unit identifier =
Domain = 07 | BA andere dan particulieren
Application return code =
Error code =
Currency conversion indicator =
Exchange unit issue date/time = 201806061257
Exchange unit issuing format = E1 | E1 variabel formaat met variabele inhoud
Exchange unit issuing application =
Exchange unit issuing application version number =
Exchange unit business content description = M9730
Exchange unit business content description version = 5
GUID van verwezen bericht = 12345678901234567890
Attest Tienjarige BA Onderneming =
    Multimediabestand aanwezig = 1 : Ja
    PDF =
        DocImg123456789.pdf (Multimediafilename)
        001 | base64 | base64 (Encoding)
        52 (Datastring length)
        ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (Datastring)

(Zie de lijst van de CMPA codes - code 46 )
(Zie de lijst van de CMPB codes - code 47 )


Wijzigingen op het niveau van de gegevens

Sub-risico-object "Uitgevoerde werken" (SRO+070)
(Zie de beschrijving van de rubriek SRO+070 onder het risico-object type gebouw, werf, ... .)
(Zie de beschrijving van de rubriek SRO+070 onder het risico-object type uitoefenen activiteit .)

Deze rubriek bevat de nodige gegevens per geval, per individuele werf.

Aard uitgevoerde werken
Over de aard van de uitgevoerde werken akn op twee manieren gecommuniceerd worden :
1. dit is de aanbevolen manier : bij middel van de waardenlijst "aard uitgevoerde werken" (ATT+4450)
(Zie de lijst van de 4450 codes.)
2. bij middel van een vrije tekstuele beschrijving van de aard van de uitgevoerde werken (FTX+066).

e-Mail (adres) van de bestemmeling van het attest
Als de makelaar wenst dat de verzekeraar het attest naar de klant stuurt, dan moet deze informatie in een segment COM+003 opgegeven worden.
Het bericht bevat een "Beheersstap" (ACT+001) die op zijn beurt zegt :
- "Melding nieuwe werf in BA10" (ATT+CMPA+46)
- "Vermelde bestemmeling - digitaal met kopij pdf aan producent" (GIS+A090+4) ;
en een "correspondent" (PTY+018) die de "vermelde bestemmeling" weergeeft, inbegrepen zijn e-mail adres.
(Zie de beschrijving van MPB M0123 .)

De attesten
Er werden twee documenten ontworpen:
- DOC+134 : het "Attest Tienjarige BA Onderneming" : Certificaat dat is afgegeven door de verzekeraar die de tienjarige BA verzekert van de onderneming (één onderneming) die betrokken is in de constructie van een (woon-)gebouw. (template variante 41).
- DOC+135 : het "Attest Tienjarige BA Gebouw" : Certificaat dat is afgegeven door de verzekeraar die de tienjarige BA verzekert van de ondernemingen (alle ondernemingen) die betrokken zijn in de constructie van een (woon-)gebouw. (template variante 42).
De modellen van deze attesten (templates) werden door een specifieke commissie binnen Assuralia opgesteld, en werden aan de leden verdeeld.

Nieuwe "vrije tekst" velden zijn bruikbaar.
FTX+066 : "aard van uitgevoerde werken"

FTX+067 : "kadastrale refertes van het onroerend goed"
(Dit is weliswaar een "vrije tekst" veld, maar dan toch met een vastgelegde inhoud die is samengesteld uit de elementen Afdeling - Sectie - Grondnummer - Bisnummer - Exponent a - Exponent #.
Voorbeeld : 71039 / A / 0848 / 04 / A / nihil
Aanbevolen codering : 71039A0848/04A000 (de "nihil" is dan aanwezig als 000)
Als er meerdere kadastrale refertes aanwezig zijn, dan zijn deze gescheiden door een spatie. )

FTX+068 : "referentie van de bouwaanvraag-toelating"

Opgelet :
Merk op dat de "hoedanigheid van de verzekeringsnemer" (ATT+3110) een gegeven is aanwezig in/onder de rubriek "Risico-object - Gebouw" (ROD+010).
Dit gegeven expliciteert de relatie tussen de "verzekeringsnemer" en het gebouw; hoofdzakelijk het onderscheid eigenaar/huurder.
Er bestaat in die waardenlijst inderdaad (sinds 2005) een waarde/code 19 "aannemer". Die waarde is daar/toen niet bedacht/gezien in de sfeer van de 10-jarige BA.
Er bestaat daar ook geen waarde/code voor "architect".

De verzekeringsnemer zelf staat beschreven onder de rubriek PTY+003 en daar worden de gegevens "hoofdberoep", "handelscode NACE-BEL 2008", "ondernemingsnummer", ... vermeld.
Het zijn deze gegevens die de verzekeringsnemer gaan duiden als zijnde de "aannemer" of de "architect" in het contract (de verzekeringspolis) dat de (of meerdere) 10-jarige aansprakelijkheid (-heden) dekt; dat contract vermeldt dan één of meerdere ROD+010 (gebouw) elk voorzien van een SRO+070 (uitgevoerde werken).

En nog beter is de aanpak waarbij deze aannemer of architect de verzekeringsnemer is in het contract waarin de ROD+05x "uitvoering van een activiteit" vermeld is; die dan dergelijke "handelscode NACE-BEL 2008", "ondernemingsnummer", ... bevat en waaronder de meerdere SRO+070 (uitgevoerde werken) te vinden zijn die dan het voorwerp van die abonnementspolis uitmaken.