> Syntax independent - M & P > BBP > Listed > 08

SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components


Back to overview Previous BBP - 8 - Aanvraag administratieve wijziging / Demande modification administrative / Administrative change request Next
8. Aanvraag administratieve wijziging
Deze functie laat toe de verzekeraar in te lichten over een wijziging van de inningswijze, en bijkomend eventueel over de gegevens van de bankrekening zoals medegedeeld door de verzekeringnemer.
8. Demande d’une modification administrative
Cette fonctionnalité permet d’informer l’assureur d’un changement du mode d’encaissement, et en complément éventuellement des données du compte en banque renseigné par le preneur.
.
 • 8.1. Vanuit het beheerspakket
  • 8.1.1. Via uitwisseling van berichten
   De makelaar beschikt er over functionaliteit waarmee hij een bericht kan maken volgens MIG M0105 (Aanvraag administratieve wijziging).
  • 8.1.2. Via aanspreking van een service/module
   • Hij staat op een « contract » fiche , of op de lijst van contracten.
    • Als de verzekeraar de service/module "Aanvraag administratieve wijziging" gepubliceerd heeft, dan wordt deze opgestart.
    • Het polisnummer wordt aan de module van de verzekeraar gegeven, ofwel via contextuele uitwisseling, ofwel als bijkomende parameter in de aanspreking.
   • De makelaar staat op een andere fiche
    • De aanspreking is niet mogelijk.
 • 8.1. A partir du package
  • 8.1.1. Par échange de message
   Le courtier y trouve la fonctionnalité lui permettant de générer le message suivant le MIG M0105 (Demande d’une modification administrative).
  • 8.1.2. Par invocation d’un service
   • Il se trouve sur une fiche « contrat », ou sur la liste des contrats.
    • Si la compagnie a publié le service « Demande de modification administrative », le module de la compagnie est démarré.
    • Le numéro de police est communiqué au module de la compagnie soit par l’échange contextuel, soit comme paramètre supplémentaire à l’invocation.
   • Le courtier se trouve sur une autre fiche
    • Pas d’invocation possible
.
 • 8.2. Vanuit het services/modules publicatiesysteem
  Alles verloopt binnen de module van de verzekeraar.
 • 8.2. A partir du système de publication des services
  Tout se déroule dans le module de la compagnie.
.
 • 8.3. Aandachtspunten
  Dubbele ingave vermijden.
  Heringave van de referte van het geraadpleegde object vermijden.
 • 8.3. Points d’attention
  Eviter les doubles encodages.
  Eviter de ré encoder la référence de l’objet consulté.
.
 • 8.4. Ontvangst en integratie van het antwoord
  Het bericht benodigt geen enkel antwoord. Het volstaat de aanvraag te akteren door er gevolg aan te geven.
  Uiteindelijk zou de uitvoering via aanspreking van een service in deze contra-productief werken, gezien dat dan in hoofde van de makelaar telkens naderhand de bijwerking aan zijn kant vereist.
 • 8.4. Réception et intégration de la réponse
  Le message nécessite aucune réponse. Il suffit d’acter la demande en y donnant suite.
  A la limite, la réalisation par invocation de service serait contre-productif, puisque nécessitant la mise à jour après-coup, côté courtier.
.
. . .